لیست کلاس‌ها

A B C E G L M N O P R S T V Z

A

AnimationStyle A این کلاس استایل‌های انیمیشن می سازد. 
AnimationStyleBuilder این کلاس یه شی از نوع AnimationStyle می سازد . 
AnimationType انواع انیمیشن. 
ARGB این کلاس برای کار با رنگ‌ها در فرمت RGBA استفاده می‌شود. 
AssetPackage یک کلاس abstract شامل متدهایی برای لیست کردن و بارگذاری asset‌ها  
AssetsUtils یک کلاس کمکی برای مدیریت پوشه assets داخل برنامه می‌باشد. 

B

BaseLabel این کلاس برای رسم یک المان مارکر با یک bitmap که بصورت داینامیک رسم شده‌است و می‌توان آن را روی نقشه نمایش داد، استفاده می‌شود. 
BaseLabelStyle این کلاس حاوی تنظیماتی است که مشخص می‌کند یک baseLabel چطور بر روی صفحه ترسیم شود. 
BaseLabelStyleCreator این کلاس برای کار با استایل‌های برچسب از طریق ایجاد یک LableStyle می‌باشد. 
BaseMarker این کلاس پایه المان‌هایی است که به صورت ایستاده (مارکر) در نقشه نمایش داده می‌شوند. 
BaseMarkerStyle یک کلاس پایه برای زیرکلاس‌های BaseMarkerStyle می‌باشد. 
BaseMarkerStyleCreator یک کلاس پایه برای کلاس‌های زیرمجموعه‌ی BaseMarkerStyleCreator می‌باشد. 
BinArray این کلاس برای کار با داده های باینری می‌باشد. 
Bitmap این کلاس برای ویرایش، ذخیره‌سازی، فشرده‌‌‌سازی ، استخراج و تغییر سایز تصاویر استفاده می‌شود. 
BitmapUtils یک کلاس کمکی برای بارگذاری bitmap و تبدیل bitmap ها به bitmap استاندارد اندروید و بالعکس  
Bounds این کلاس برای کار با bound های نقشه بوده و محدوده‌های معتبر برای مقادیرآن نیز وابسته به پروجکشن مورد استفاده نقشه می‌باشد. 

C

ClickData این کلاس مربوط به اطلاعات کلیک بر روی یک ناحیه خالی از نقشه است. 
ClickType انواع کلیک‌هایی که ممکن است روی نقشه انجام شود. 

E

Element یک کلاس پایه برای کار با المان‌های برداری (points, lines, texts, models ,...). 
ElementClickData این کلاس برای اطلاعات مربوط به کلیک بر روی المان‌های برداری استفاده می‌شود. 
ElementVector  

G

Geometry این کلاس پایه برای همه انواع geometry است. 
GeometryVector  

L

Label یک المان متنی که می تواند رو نقشه نمایش داده شود. 
LabelStyle استایل برای برچسب‌های متن‌دار. 
LabelStyleCreator این کلاس یک شی از نوع BaseLabelStyle می‌سازد. 
Layer این کلاس پایه تمام کلاس‌های لایه نقشه می‌باشد. 
Layers این کلاس امکان نمایش لایه‌های raster و vector ​را ​بر روی نقشه فراهم می‌کند. 
LayerVector  
LicenseManagerListener این کلاس listener داخلی وظیفه‌ی آگاه‌سازی در مورد بروزشدن لایسنس را بر عهده دارد. 
Line این کلاس برای رسم خط از روی یک geometry string استفاده می‌شود. 
LineGeom این کلاس برای کار با شی geometry از نوع line به کار می‌رود. 
LineGeomVector  
LineStyle این کلاس حاوی تنظیماتی است که مشخص می‌کند یک Line چطور بر روی صفحه ترسیم شود. 
LineStyleCreator این کلاس یک LineStyle می‌سازد. 
LngLat این کلاس موقعیت روی نقشه را با استفاده از استفاده از دو مختصات تعریف می‌کند. 
LngLatVector  
LngLatVectorVector  
Log این کلاس برای لاگ عیب یابی در مورد رویدا‌های مختلف SDK بکار می‌رود. 

M

MapEventListener listener برای رویدادهایی مانند کلیک بر روی نقشه و... 
MapView این کلاس در واقع یک view class می‌باشد که تعاملات، ترسیم و کلیه‌ی عملیات‌های مرتبط با نقشه را پشتیبانی می‌کند. 
Marker این کلاس برای رسم یک المان مارکر با یک bitmap که بصورت ایستا رسم شده‌است و می‌توان آن را روی نقشه نمایش داد. 
MarkerOrientation حالت‌های مختلف نمایش Marker ‌و Label  
MarkerStyle این کلاس حاوی تنظیماتی است که مشخص می‌کند یک Marker چطور بر روی صفحه ترسیم شود. 
MarkerStyleCreator این کلاس یک MarkerStyle می‌سازد. 

N

NeshanMapStyle Built-in Carto basemap styles. 
NeshanOnlineLayer لایه نقشه زیر دست نشان
این کلاس کاربرد داخالی دارد  
NeshanServices کلاس کمکی برای استفاده از سرویس‌های نشان مانند سایخت لایه‌های مختلف  

O

Options کلاس تنظیمات نقشه  

P

PointGeom این کلاس برای کار با شی geometry از نوع point به کار می‌رود. 
PointGeomVector  
Polygon این کلاس برای کار با چندضلعی geometry می‌باشد. 
PolygonGeom این کلاس برای کار با شی geometry از نوع چند ضلعی به کار می‌رود. 
PolygonGeomVector  
PolygonStyle این کلاس حاوی تنظیماتی است که مشخص می‌کند یک Polygon چطور بر روی صفحه ترسیم شود. 
PolygonStyleCreator این کلاس یک PolygonStyle می‌سازد. 

R

Range این کلاس یک بازه‌ی نیمه بسته با استفاده از مقادیر حداقل و حداکثر تعریف می‌کند. 

S

StringMap  
StringVariantMap  
StringVector  
Style این کلاس پایه تمام استایل‌ها می‌باشد. 
StyleCreator این کلاس پایه کلاس‌های استایل‌ساز می‌باشد. 
SWIGTYPE_p_neshan__BaseMapView  
SWIGTYPE_p_std__vectorT_char_t  

T

TextMargins Margins info for text. 
Tile این کلاس توسط لایه‌های tile استفاده می‌شود که بیان کننده یک قطعه‌ی کوچک از نقشه است که در سطوح بزرگنمایی و مختصات‌های متفاوت ایجاد می‌شود. 
TileLayer این کلاس پایه تمام کلاس‌های لایه از نوع Tile است. 

V

Variant این کلاس می‌تواند داده‌های ساختارمندی با فرمت JSON از جمله اشیاء و آرایه‌ها را دربرداشته باشد. 
VariantArrayBuilder A helper class for building variant arrays. 
VariantObjectBuilder کلاس کمکی برای ساخت اشیا Variant از نوع json. 
VariantType انواع Variant. 
VariantVector  
VectorElementEventListener Listener برای رویدادهای المان‌های برداری مانند کلیک و... 
VectorElementLayer لایه کار با المان‌های برداری مانند خط و نقطه
برای ساختن این لایه از کلاس NeshanServices ‌استفاده کنید

 
VectorLayer این کلاس یک لایه برداری در نمای جاری می‌سازد. 
VectorTileLayer یک لایه‌ی tile که هر tile یک bitmap می‌باشد. 
ViewportBounds این کلاس محدوده‌ی نقشه بر روی صفحه را با توجه به مقادیر حداقل و حدااکثر موقعیت‌های صفحه تعریف می‌کند. 
ViewportPosition این کلاس جهت کار با نقاط بر روی صفحه استفاده می‌شود. 
ViewportPositionVector  

Z

ZippedAssetPackage کلاس کار با asset package هایی با فرمت ZIP می‌باشد.