public class

Layers

extends Object
java.lang.Object
   ↳ org.neshan.components.Layers

Class Overview

این کلاس امکان نمایش لایه‌های raster و vector ​را ​بر روی نقشه فراهم می‌کند.
ترتیب اضافه شدن لایه‌ها برای المان‌های وکتوری مانند Points، Lines و Polygons مهم است. برای این گونه المان‌ها ترتیب اضافه شدن لایه، ترتیب ترسیم آنها را مشخص می‌کند.
سایر المان‌ها مانند Polygon3D در محور z چیده می‌شوند و با استفاده از depth buffer ترسیم می‌گردند.
برای المان‌هایی از نوع BaseMarker مانند Markers و Labels ترتیب افزوده شدن لایه مهم نیست.
دلیل این مساله این است که این نوع از المان‌ها از انتها به ابتدا مرتب شده و با همان ترتیب بر روی تمام المان‌های وکتوری ترسیم می‌گردند.

Summary

Public Methods
void add(Layer layer)
یک لایه‌ی جدید به پشته‌ی لایه‌ها اضافه می‌کند.
void addAll(LayerVector layers)
یک لیست از لایه‌ها را به پشته‌ی لایه‌ها اضافه می‌کند.
void clear()
​پشته‌ی لایه‌ها را خالی می‌کند.
int count()
تعداد لایه‌ها را برمی‌گرداند.
synchronized void delete()
boolean equals(Object obj)
برابری این شی با شی مشخص شده را بررسی می‌کند.
Layer get(int index)
لایه با اندیس مشخص‌شده را برمی‌گرداند.
LayerVector getAll()
لیستی از تمام لایه‌ها را برمی‌گرداند.
int hashCode()
معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.
void insert(int index, Layer layer)
لایه‌ای جدید را در موقعیت (اندیس) مشخص‌شده قرار می‌دهد.
boolean remove(Layer layer)
یک لایه را از پشته‌ی لایه‌ها حذف می‌کند.
boolean removeAll(LayerVector layers)
لیستی از لایه‌ها را از پشته‌ی لایه‌ها حذف می‌کند.
void set(int index, Layer layer)
لایه را در موقعیت (اندیس) مشخص‌شده قرار می‌دهد.
void setAll(LayerVector layers)
تمامی لایه‌ها را با لیست داده شده جایگزین می‌کند.
[Expand]
Inherited Methods
From class java.lang.Object

Public Methods

public void add (Layer layer)

یک لایه‌ی جدید به پشته‌ی لایه‌ها اضافه می‌کند. لایه‌ی جدید آخرین و بالاترین لایه می‌باشد.

Parameters
layer لایه‌ای که باید اضافه گردد

public void addAll (LayerVector layers)

یک لیست از لایه‌ها را به پشته‌ی لایه‌ها اضافه می‌کند. لایه‌های جدید آخرین و بالاترین لایه‌ها می‌باشند.

Parameters
layers لیستی از لایه‌هایی که باید اضافه گردند

public void clear ()

​پشته‌ی لایه‌ها را خالی می‌کند.

public int count ()

تعداد لایه‌ها را برمی‌گرداند.

Returns
  • تعداد لایه‌ها

public synchronized void delete ()

public boolean equals (Object obj)

برابری این شی با شی مشخص شده را بررسی می‌کند.

Parameters
obj شی‌ مورد نظر
Returns
  • در صورتی که دو شی یکسان باشند True و در غیر اینصورت False

public Layer get (int index)

لایه با اندیس مشخص‌شده را برمی‌گرداند.

Parameters
index اندیس لایه - مقدار این اندیس بین صفر و تعداد کل لایه‌ها می‌باشد
Returns
  • لایه با اندیس مشخص‌شده
Throws
Exception صورت خارج از بازه بودن اندیس​،​ خطای std::out_of_range ​تولید می‌شود

public LayerVector getAll ()

لیستی از تمام لایه‌ها را برمی‌گرداند. ترتیب لایه‌ها بر اساس ترتیب اضافه شدن می‌باشد.

Returns
  • یک وکتور از تمام لایه‌های اضافه شده

public int hashCode ()

معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.

Returns
  • معادل hash شده‌ی این شی

public void insert (int index, Layer layer)

لایه‌ای جدید را در موقعیت (اندیس) مشخص‌شده قرار می‌دهد. تمامی لایه‌های قبل از این اندیس به جایگاه بعدی منتقل می‌شوند.

Parameters
index اندیس لایه (مقدار اندیس بین صفر و تعداد کل لایه‌ها می‌باشد)
layer لایه‌ی جدید
Throws
Exception صورت خارج از بازه بودن اندیس، خطای std::out_of_range تولید می‌شود

public boolean remove (Layer layer)

یک لایه را از پشته‌ی لایه‌ها حذف می‌کند.

Parameters
layer لایه‌ای که باید حذف گردد
Returns
  • اگر لایه با موفقیت حذف گردد​ ​​ True و ​در غیر اینصورت​ (در صورت پیدا نشدن لایه)​ False

public boolean removeAll (LayerVector layers)

لیستی از لایه‌ها را از پشته‌ی لایه‌ها حذف می‌کند.

Parameters
layers لیست لایه‌هایی که باید حذف گردند
Returns
  • اگر لایه‌ها با موفقیت حذف گردند​ مقدار True و در غیر اینصورت (در صورت پیدا نشدن برخی از لایه‌ها)​ ​False

public void set (int index, Layer layer)

لایه را در موقعیت (اندیس) مشخص‌شده قرار می‌دهد.

Parameters
index اندیس لایه (مقدار اندیس بین صفر و تعداد کل لایه‌ها می‌باشد)
layer لایه‌ی جدید
Throws
Exception صورت خارج از بازه بودن اندیس، خطای std::out_of_range تولید می‌شود.

public void setAll (LayerVector layers)

تمامی لایه‌ها را با لیست داده شده جایگزین می‌کند.

Parameters
layers لیست جدید لایه‌ها