public class

Options

extends Object
java.lang.Object
   ↳ org.neshan.components.Options

Class Overview

کلاس تنظیمات نقشه

Summary

Public Methods
synchronized void delete()
boolean equals(Object obj)
برابری این شی با شی مشخص شده را بررسی می‌کند.
ViewportPosition getFocusPointOffset()
میزان انحراف نقطه‌ی فوکوس را نسبت به مرکز صفحه بر حسب پیکسل برمی‌گرداند.
int hashCode()
معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.
boolean isUserInput()
وضعیت flag ورودی‌های کاربر را نشان می‌دهد.
void setDPI(float dpi)
مقدار تعداد نقاط در هر اینچ (DPI) را تنظیم می‌کند​.
void setEnvelopeThreadPoolSize(int poolSize)
تعداد threadهایی که ​توسط envelope task pool مورد استفاده قرار می‌گیرد​ را تغیین می‌کند​.​ ​افزایش تعداد thread ​باعث انجام taskهای بیشتر بصورت موازی می‌گردد​
که این مساله​ ​ممکن است منجر به افزایش سرعت شود اما درعین حال ​احتمال کاهش کارایی ​نیز وجود دارد.
void setFocusPointOffset(ViewportPosition offset)
میزان انحراف نقطه‌ی فوکوس را تعیین می‌کند.
void setPanBounds(Bounds panBounds)
حرکت دوربین را به bound تعیین شده محدود می‌کند.
void setTileThreadPoolSize(int poolSize)
تعداد threadهایی که ​توسط tile task pool مورد استفاده قرار می‌گیرد​ را تغیین می‌کند​.​ ​افزایش تعداد thread ​باعث انجام taskهای بیشتر بصورت موازی می‌گردد​
که این مساله​ ​ممکن است منجر به افزایش سرعت شود اما درعین حال ​احتمال کاهش کارایی ​نیز وجود دارد.
void setUserInput(boolean enabled)
​وضعیت flag​​​ ورودی‌های کاربر را ​مشخص می‌کند​.
void setZoomRange(Range zoomRange)
بازه‌ی بزرگنمایی دوربین را مشخص می‌کند.
[Expand]
Inherited Methods
From class java.lang.Object

Public Methods

public synchronized void delete ()

public boolean equals (Object obj)

برابری این شی با شی مشخص شده را بررسی می‌کند.

Parameters
obj شی‌ مورد نظر
Returns
  • در صورتی که دو شی یکسان باشند True و در غیر اینصورت False

public ViewportPosition getFocusPointOffset ()

میزان انحراف نقطه‌ی فوکوس را نسبت به مرکز صفحه بر حسب پیکسل برمی‌گرداند.

Returns
  • میزان انحراف نقطه‌ی فوکوس برحسب پیکسل

public int hashCode ()

معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.

Returns
  • معادل hash شده‌ی این شی

public boolean isUserInput ()

وضعیت flag ورودی‌های کاربر را نشان می‌دهد.

Returns
  • اگر ورودی از سمت کاربر مجاز ​باشد True و در غیر اینصورت False​​

public void setDPI (float dpi)

مقدار تعداد نقاط در هر اینچ (DPI) را تنظیم می‌کند​. ​این مقدار با استفاده از پارامترهای صفحه نمایش دستگاه، ​بصورت اتومات توسط SDK هنگام ایجاد MapView محاسبه می‌گردد.
در دستگاه‌هایی با رزولوشن خیلی بالا یا خیلی پایین این مقدار کمک می‌کند تا نقشه همچنان قابل خواندن باشد.

Parameters
dpi تعداد نقاط در هر اینچ.

public void setEnvelopeThreadPoolSize (int poolSize)

تعداد threadهایی که ​توسط envelope task pool مورد استفاده قرار می‌گیرد​ را تغیین می‌کند​.​ ​افزایش تعداد thread ​باعث انجام taskهای بیشتر بصورت موازی می‌گردد​
که این مساله​ ​ممکن است منجر به افزایش سرعت شود اما درعین حال ​احتمال کاهش کارایی ​نیز وجود دارد. مقدار پیش‌فرض ۱ است.

Parameters
poolSize تعداد threadها.

public void setFocusPointOffset (ViewportPosition offset)

میزان انحراف نقطه‌ی فوکوس را تعیین می‌کند.

Parameters
offset میزان انحراف جدید نقطه‌ی فوکوس بر حسب پیکسل

public void setPanBounds (Bounds panBounds)

حرکت دوربین را به bound تعیین شده محدود می‌کند. درصورت تغییر این مقدار در حین اجرای برنامه،
مکان کنونی دوربین تغییری نخواهد کرد و پس از اولین تغییر مکان دوربین، اعمال خواهد شد.
مقدار پیش‌فرض تمام کره زمین را در بر می‌گیرد.

Parameters
panBounds محدوده‌ی جدید

public void setTileThreadPoolSize (int poolSize)

تعداد threadهایی که ​توسط tile task pool مورد استفاده قرار می‌گیرد​ را تغیین می‌کند​.​ ​افزایش تعداد thread ​باعث انجام taskهای بیشتر بصورت موازی می‌گردد​
که این مساله​ ​ممکن است منجر به افزایش سرعت شود اما درعین حال ​احتمال کاهش کارایی ​نیز وجود دارد. مقدار پیش‌فرض ۱ است.

Parameters
poolSize تعداد threadها.

public void setUserInput (boolean enabled)

​وضعیت flag​​​ ورودی‌های کاربر را ​مشخص می‌کند​. اگر​ این flag مقدار​ false ​داشته باشد کاربر نمی‌تواند نقشه را با لمس کردن pan کند​
اما همچنان امکان pan کردن نقشه توسط کد وجود دارد.​​ ​مقدار پیش‌فرض false است.

Parameters
enabled وضعیت جدید ورودی‌های کاربر را مشخص می‌کند.

public void setZoomRange (Range zoomRange)

بازه‌ی بزرگنمایی دوربین را مشخص می‌کند. در صورت تغییر این مقدار در حین اجرای برنامه،
سطح بزرگنمایی کنونی تغییری نخواهد کرد و پس از اولین تغییر بزرگنمایی، اعمال خواهد شد.
محدوده‌ی این بازه حداقل صفر و حداکثر ۲۴ می‌باشد. مقادیر خارج از این محدوده بصورت خودکار به صفر یا ۲۴ تبدیل خواهند شد.

Parameters
zoomRange بازه‌ی بزرگنمایی