public class

Bounds

extends Object
java.lang.Object
   ↳ org.neshan.core.Bounds

Class Overview

این کلاس برای کار با bound های نقشه بوده و محدوده‌های معتبر برای مقادیرآن نیز وابسته به پروجکشن مورد استفاده نقشه می‌باشد.

Summary

Public Constructors
Bounds()
Constructs an empty MapBounds object.
Bounds(LngLat min, LngLat max)
با استفاده از مقادیر حداقل و حداکثر برای موقعیت نقشه، یک شی از نوع Bounds می‌سازد.
Public Methods
boolean contains(LngLat pos)
چک می‌کند آیا نقطه‌ی مورد نظر داخل bound وجود دارد یا خیر.
synchronized void delete()
boolean equals(Object obj)
برابری این شی با شی مشخص شده را بررسی می‌کند.
LngLat getCenter()
مرکز bound را محاسبه می‌کند.
LngLat getMax()
مقدار بیشینه‌ی موقعیت نقشه (شمال شرق) را در این bound برمی‌گرداند.
LngLat getMin()
مقدار کمینه‌ی موقعیت نقشه (جنوب غرب) را در این bound برمی‌گرداند.
int hashCode()
معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.
String toString()
رشته‌ی معادل شی جاری را ایجاد می‌کند.
[Expand]
Inherited Methods
From class java.lang.Object

Public Constructors

public Bounds ()

Constructs an empty MapBounds object. The coordinates of the minimum map position will be
set to positive infinity and the coordinates of the maximum map position will be
set to negative infinity.

public Bounds (LngLat min, LngLat max)

با استفاده از مقادیر حداقل و حداکثر برای موقعیت نقشه، یک شی از نوع Bounds می‌سازد.

Parameters
min حداقل مقدار موقعیت نقشه (جنوب-غرب)
max حداکثر مقدار موقعیت نقشه (شمال-شرق)

Public Methods

public boolean contains (LngLat pos)

چک می‌کند آیا نقطه‌ی مورد نظر داخل bound وجود دارد یا خیر.

Parameters
pos نقطه‌ی مورد نظر
Returns
  • اگر نقطه داخل bound باشد مقدار True برمی‌گرداند و در غیر اینصورت False

public synchronized void delete ()

public boolean equals (Object obj)

برابری این شی با شی مشخص شده را بررسی می‌کند.

Parameters
obj شی‌ مورد نظر
Returns
  • در صورتی که دو شی یکسان باشند True و در غیر اینصورت False

public LngLat getCenter ()

مرکز bound را محاسبه می‌کند.

Returns
  • مرکز نقشه

public LngLat getMax ()

مقدار بیشینه‌ی موقعیت نقشه (شمال شرق) را در این bound برمی‌گرداند.

Returns
  • حداکثر مقدار موقعیت نقشه (شمال شرق)

public LngLat getMin ()

مقدار کمینه‌ی موقعیت نقشه (جنوب غرب) را در این bound برمی‌گرداند.

Returns
  • حداقل مقدار موقعیت نقشه (جنوب غرب)

public int hashCode ()

معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.

Returns
  • معادل hash شده‌ی این شی

public String toString ()

رشته‌ی معادل شی جاری را ایجاد می‌کند. کاربرد این رشته عموماً برای logging می‌باشد.

Returns
  • رشته‌ی معادل این شی