public class

ViewportBounds

extends Object
java.lang.Object
   ↳ org.neshan.core.ViewportBounds

Class Overview

این کلاس محدوده‌ی نقشه بر روی صفحه را با توجه به مقادیر حداقل و حدااکثر موقعیت‌های صفحه تعریف می‌کند.

Summary

Public Constructors
ViewportBounds()
یک شی خالی از نوع ViewportBounds می‌سازد.
ViewportBounds(ViewportPosition min, ViewportPosition max)
یک شی از نوع ViewportBounds با استفاده از موقعیت‌های حداقل و حداکثر می‌سازد.
Public Methods
boolean contains(ViewportPosition pos)
چک می‌کند آیا یک نقطه از صفحه داخل این bound قرار می‌گیرد یا خیر.
synchronized void delete()
boolean equals(Object obj)
برابری این شی با شی مشخص شده را بررسی می‌کند.
ViewportPosition getCenter()
نقطه‌ی مرکز صفحه‌ی جاری را محاسبه و برمی‌گرداند.
float getHeight()
ارتفاع این bound را برمی‌گرداند.
ViewportPosition getMax()
حداکثر اندازه‌ی صفحه را برمی‌گرداند.
ViewportPosition getMin()
حداقل اندازه‌ی صفحه را برمی‌گرداند.
float getWidth()
عرض این bound را برمی‌گرداند.
int hashCode()
معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.
String toString()
رشته‌ی معادل شی جاری را ایجاد می‌کند.
[Expand]
Inherited Methods
From class java.lang.Object

Public Constructors

public ViewportBounds ()

یک شی خالی از نوع ViewportBounds می‌سازد.
حداقل و حداکثر مقدار آن به ترتیب منفی بی‌نهایت و مثبت بی‌نهایت تنظیم می‌شود.

public ViewportBounds (ViewportPosition min, ViewportPosition max)

یک شی از نوع ViewportBounds با استفاده از موقعیت‌های حداقل و حداکثر می‌سازد.
اگر مقدار حداقل بزرگتر از حداکثر باشد مقادیر آنها جابجا خواهند شد.

Parameters
min موقعیت حداقل
max موقعیت حداکثر

Public Methods

public boolean contains (ViewportPosition pos)

چک می‌کند آیا یک نقطه از صفحه داخل این bound قرار می‌گیرد یا خیر.

Parameters
pos یک نقطه از صفحه
Returns
  • اگر نقطه داخل bound قرار بگیرد True و در غیر اینصورت False

public synchronized void delete ()

public boolean equals (Object obj)

برابری این شی با شی مشخص شده را بررسی می‌کند.

Parameters
obj شی‌ مورد نظر
Returns
  • در صورتی که دو شی یکسان باشند True و در غیر اینصورت False

public ViewportPosition getCenter ()

نقطه‌ی مرکز صفحه‌ی جاری را محاسبه و برمی‌گرداند.

Returns
  • مرکز bound

public float getHeight ()

ارتفاع این bound را برمی‌گرداند.

Returns
  • ارتفاع bound

public ViewportPosition getMax ()

حداکثر اندازه‌ی صفحه را برمی‌گرداند.

Returns
  • حداکثر مقدار bound

public ViewportPosition getMin ()

حداقل اندازه‌ی صفحه را برمی‌گرداند.

Returns
  • حداقل مقدار bound

public float getWidth ()

عرض این bound را برمی‌گرداند.

Returns
  • عرض bound

public int hashCode ()

معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.

Returns
  • معادل hash شده‌ی این شی

public String toString ()

رشته‌ی معادل شی جاری را ایجاد می‌کند. کاربرد این رشته عموماً برای logging می‌باشد.

Returns
  • رشته‌ی معادل این شی