package

org.neshan.core

کلاس‌ها

BinArray این کلاس برای کار با داده های باینری می‌باشد. 
Bounds این کلاس برای کار با bound های نقشه بوده و محدوده‌های معتبر برای مقادیرآن نیز وابسته به پروجکشن مورد استفاده نقشه می‌باشد. 
LngLat این کلاس موقعیت روی نقشه را با استفاده از استفاده از دو مختصات تعریف می‌کند. 
LngLatVector  
LngLatVectorVector  
Range این کلاس یک بازه‌ی نیمه بسته با استفاده از مقادیر حداقل و حداکثر تعریف می‌کند. 
StringMap  
StringVariantMap  
StringVector  
Tile این کلاس توسط لایه‌های tile استفاده می‌شود که بیان کننده یک قطعه‌ی کوچک از نقشه است که در سطوح بزرگنمایی و مختصات‌های متفاوت ایجاد می‌شود. 
Variant این کلاس می‌تواند داده‌های ساختارمندی با فرمت JSON از جمله اشیاء و آرایه‌ها را دربرداشته باشد. 
VariantArrayBuilder A helper class for building variant arrays. 
VariantObjectBuilder کلاس کمکی برای ساخت اشیا Variant از نوع json. 
VariantVector  
ViewportBounds این کلاس محدوده‌ی نقشه بر روی صفحه را با توجه به مقادیر حداقل و حدااکثر موقعیت‌های صفحه تعریف می‌کند. 
ViewportPosition این کلاس جهت کار با نقاط بر روی صفحه استفاده می‌شود. 
ViewportPositionVector  

Enumها

VariantType انواع Variant.