public class

LineGeom

extends Geometry
java.lang.Object
   ↳ org.neshan.geometry.Geometry
     ↳ org.neshan.geometry.LineGeom

Class Overview

این کلاس برای کار با شی geometry از نوع line به کار می‌رود. یک خط با استفاده از لیستی از نقاط روی نقشه ایجاد می‌شود.

Summary

Public Constructors
LineGeom(LngLatVector poses)
با استفاده از لیستی از نقاط روی نقشه یک شی از نوع Line می‌سازد.
Public Methods
synchronized void delete()
LngLat getCenterPos()
نقطه‌ی مرکز geometry را برمی‌گرداند.
String getClassName()
نام اصلی کلاس این شی را برمی‌گرداند.
Object getManagerObject()
شی اتصال‌دهنده‌ی این کلاس را برمی‌گرداند.
LngLatVector getPoses()
لیست نقاط روی نقشه که خط را ایجاد کرده‌اند برمی‌گرداند.
[Expand]
Inherited Methods
From class org.neshan.geometry.Geometry
From class java.lang.Object

Public Constructors

public LineGeom (LngLatVector poses)

با استفاده از لیستی از نقاط روی نقشه یک شی از نوع Line می‌سازد.

Parameters
poses لیست موقعیت های نقشه

Public Methods

public synchronized void delete ()

public LngLat getCenterPos ()

نقطه‌ی مرکز geometry را برمی‌گرداند.

Returns
  • مرکز geometry

public String getClassName ()

نام اصلی کلاس این شی را برمی‌گرداند. این متد در SDK کاربرد داخلی دارد.

Returns
  • نام کلاس این شی

public Object getManagerObject ()

شی اتصال‌دهنده‌ی این کلاس را برمی‌گرداند. این متد در SDK کاربرد داخلی دارد.

Returns
  • شی اتصال‌دهنده اگر مقدار داشته باشد در غیر اینصورت null

public LngLatVector getPoses ()

لیست نقاط روی نقشه که خط را ایجاد کرده‌اند برمی‌گرداند.

Returns
  • لیست نقاط مشخص‌کننده‌ی خط روی نقشه