public class

ElementClickData

extends Object
java.lang.Object
   ↳ org.neshan.ui.ElementClickData

Class Overview

این کلاس برای اطلاعات مربوط به کلیک بر روی المان‌های برداری استفاده می‌شود.

Summary

Public Constructors
ElementClickData(long cPtr, boolean cMemoryOwn)
یک شی از نوع ElementClickData از موقعیت کلیک و المان برداری می سازد.
Public Methods
synchronized void delete()
boolean equals(Object obj)
برابری این شی با شی مشخص شده را بررسی می‌کند.
static long getCPtr(ElementClickData obj)
یک شی از نوع ElementClickData از موقعیت کلیک و المان برداری می سازد.
LngLat getClickPos()
موقعیت کلیک را برمی‌گرداند.
ClickType getClickType()
نوع کلیک را برمی‌گرداند.
LngLat getElementClickPos()
موقعیت کلیک بر روی المانی که به موقعیت کلیک بر روی نقشه نزدیک است را برمی‌گرداند.
Layer getLayer()
لایه المان برداری که روی آن کلیک شده را برمی‌گرداند.
Element getVectorElement()
المان برداری که روی آن کلیک شده را برمی‌گرداند.
int hashCode()
معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.
long swigGetRawPtr()
یک شی از نوع ElementClickData از موقعیت کلیک و المان برداری می سازد.
[Expand]
Inherited Methods
From class java.lang.Object

Public Constructors

public ElementClickData (long cPtr, boolean cMemoryOwn)

یک شی از نوع ElementClickData از موقعیت کلیک و المان برداری می سازد.

Public Methods

public synchronized void delete ()

public boolean equals (Object obj)

برابری این شی با شی مشخص شده را بررسی می‌کند.

Parameters
obj شی‌ مورد نظر
Returns
  • در صورتی که دو شی یکسان باشند True و در غیر اینصورت False

public static long getCPtr (ElementClickData obj)

یک شی از نوع ElementClickData از موقعیت کلیک و المان برداری می سازد.

public LngLat getClickPos ()

موقعیت کلیک را برمی‌گرداند.

Returns
  • موقعیت کلیک در سیستم مختصات پایه

public ClickType getClickType ()

نوع کلیک را برمی‌گرداند.

Returns
  • نوع کلیک انجام شده

public LngLat getElementClickPos ()

موقعیت کلیک بر روی المانی که به موقعیت کلیک بر روی نقشه نزدیک است را برمی‌گرداند.
برای نقاط دقیقا مرکز نقطه، برای خطوط نزدیک‌ترین نقطه بر روی خط، برای مارکر لنگرگاه و برای چندضلعی برابر با خروجی تابع getClickPos می‌باشد.

Returns
  • محل کلیک روی المان در سیستم مختصات پایه

public Layer getLayer ()

لایه المان برداری که روی آن کلیک شده را برمی‌گرداند.

Returns
  • لایه المان برداری که کلیک بر روی آن انجام شده است

public Element getVectorElement ()

المان برداری که روی آن کلیک شده را برمی‌گرداند.

Returns
  • المان برداری که روی آن کلیک شده است

public int hashCode ()

معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.

Returns
  • معادل hash شده‌ی این شی

public long swigGetRawPtr ()

یک شی از نوع ElementClickData از موقعیت کلیک و المان برداری می سازد.