public class

MapEventListener

extends Object
java.lang.Object
   ↳ org.neshan.ui.MapEventListener

Class Overview

listener برای رویدادهایی مانند کلیک بر روی نقشه و...

Summary

Public Constructors
MapEventListener()
Public Methods
synchronized void delete()
String getClassName()
نام اصلی کلاس این شی را برمی‌گرداند.
Object getManagerObject()
شی اتصال‌دهنده‌ی این کلاس را برمی‌گرداند.
void onMapClicked(ClickData mapClickInfo)
یک listener که در هنگام کلیک بر روی یک ناحیه خالی از نقشه فراخوانی می‌شود.
void onMapIdle()
یک listener که در پایان rendering نقشه و زمانی که دیگر به رفرش نیازی نیست فراخوانی می‌شود.
void onMapMoved()
یک listener که در هنگام pan کردن، rotate ،tilt و بزرگنمایی نقشه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
void onMapStable()
یک listener که هنگامی که نقشه در وضعیت با ثبات باشد فراخوانی می‌شود.
void setMapView(SWIGTYPE_p_neshan__BaseMapView mapView)
[Expand]
Inherited Methods
From class java.lang.Object

Public Constructors

public MapEventListener ()

Public Methods

public synchronized void delete ()

public String getClassName ()

نام اصلی کلاس این شی را برمی‌گرداند. این متد در SDK کاربرد داخلی دارد.

Returns
  • نام کلاس این شی

public Object getManagerObject ()

شی اتصال‌دهنده‌ی این کلاس را برمی‌گرداند. این متد در SDK کاربرد داخلی دارد.

Returns
  • شی اتصال‌دهنده اگر مقدار داشته باشد در غیر اینصورت null

public void onMapClicked (ClickData mapClickInfo)

یک listener که در هنگام کلیک بر روی یک ناحیه خالی از نقشه فراخوانی می‌شود.
این متد از thread اصلی فراخوانی نمی‌شود

public void onMapIdle ()

یک listener که در پایان rendering نقشه و زمانی که دیگر به رفرش نیازی نیست فراخوانی می‌شود.
این متد از thread گرافیک فراخوانی می‌شود و به thread اصلی کاری ندارد.

public void onMapMoved ()

یک listener که در هنگام pan کردن، rotate ،tilt و بزرگنمایی نقشه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این متد از thread های متفاوتی می‌تواند فراخوانی شود.

public void onMapStable ()

یک listener که هنگامی که نقشه در وضعیت با ثبات باشد فراخوانی می‌شود. انیمیشن‌های نقشه و همچنین لمس صفحه نمایش به اتمام رسیده‌اند.
این متد از thread های متفاوتی می‌تواند فراخوانی شود.

public void setMapView (SWIGTYPE_p_neshan__BaseMapView mapView)