public class

Line

extends Element
java.lang.Object
   ↳ org.neshan.vectorelements.Element
     ↳ org.neshan.vectorelements.Line

Class Overview

این کلاس برای رسم خط از روی یک geometry string استفاده می‌شود.

Summary

Public Constructors
Line(LineGeom geometry, LineStyle style)
با استفاده از برداری از LineGeom یک شی از نوع Line می‌سازد.
Line(LngLatVector poses, LineStyle style)
با استفاده از برداری از LngLat که محل خط رو مشخص کرده‌اند یک شی از نوع Line می‌سازد.
Public Methods
synchronized void delete()
String getClassName()
نام اصلی کلاس این شی را برمی‌گرداند.
LineGeom getGeometry()
شی geometry موقعیت مکانی این المان برداری را بر می‌گرداند.
Object getManagerObject()
شی اتصال‌دهنده‌ی این کلاس را برمی‌گرداند.
LngLatVector getPoses()
گره‌های خط را برمی‌گرداند.
LineStyle getStyle()
استایل خط را برمی‌گرداند.
void setGeometry(LineGeom geometry)
موقعیت خط را تنظیم می‌کند.
void setPoses(LngLatVector poses)
گره‌های خط را تنظیم می‌کند.
void setStyle(LineStyle style)
استایل خط را تنظیم می‌کند.
[Expand]
Inherited Methods
From class org.neshan.vectorelements.Element
From class java.lang.Object

Public Constructors

public Line (LineGeom geometry, LineStyle style)

با استفاده از برداری از LineGeom یک شی از نوع Line می‌سازد.

Parameters
geometry شی از نوع LineGeom.
style استایل خط.

public Line (LngLatVector poses, LineStyle style)

با استفاده از برداری از LngLat که محل خط رو مشخص کرده‌اند یک شی از نوع Line می‌سازد.

Parameters
poses برداری از MapPosition ها
style استایل خط

Public Methods

public synchronized void delete ()

public String getClassName ()

نام اصلی کلاس این شی را برمی‌گرداند. این متد در SDK کاربرد داخلی دارد.

Returns
  • نام کلاس این شی

public LineGeom getGeometry ()

شی geometry موقعیت مکانی این المان برداری را بر می‌گرداند.

Returns
  • شی geometry این المان برداری

public Object getManagerObject ()

شی اتصال‌دهنده‌ی این کلاس را برمی‌گرداند. این متد در SDK کاربرد داخلی دارد.

Returns
  • شی اتصال‌دهنده اگر مقدار داشته باشد در غیر اینصورت null

public LngLatVector getPoses ()

گره‌های خط را برمی‌گرداند.

Returns
  • محل گره‌های خط

public LineStyle getStyle ()

استایل خط را برمی‌گرداند.

Returns
  • استایل خط

public void setGeometry (LineGeom geometry)

موقعیت خط را تنظیم می‌کند.

Parameters
geometry geometry خط

public void setPoses (LngLatVector poses)

گره‌های خط را تنظیم می‌کند.

Parameters
poses محل گره‌های خط

public void setStyle (LineStyle style)

استایل خط را تنظیم می‌کند.

Parameters
style استایل خط