public class

Polygon

extends Element
java.lang.Object
   ↳ org.neshan.vectorelements.Element
     ↳ org.neshan.vectorelements.Polygon

Class Overview

این کلاس برای کار با چندضلعی geometry می‌باشد.

Summary

Public Constructors
Polygon(PolygonGeom geometry, PolygonStyle style)
Constructs a Polygon object from a geometry object and a style.
Polygon(LngLatVector poses, PolygonStyle style)
Constructs a Polygon object from a vector of map positions and a style.
Polygon(LngLatVector poses, LngLatVectorVector holes, PolygonStyle style)
با استفاده از برداری از نقاط روی نقشه، برداری از نقاط حفره‌ها و استایل مورد نظر یک شی از نوع Polygon می‌سازد.
Public Methods
synchronized void delete()
String getClassName()
نام اصلی کلاس این شی را برمی‌گرداند.
PolygonGeom getGeometry()
شی geometry موقعیت مکانی این المان برداری را بر می‌گرداند.
LngLatVectorVector getHoles()
Returns the holes of the polygon.
Object getManagerObject()
شی اتصال‌دهنده‌ی این کلاس را برمی‌گرداند.
LngLatVector getPoses()
گره‌های این چندضلعی را بر می گرداند.
PolygonStyle getStyle()
استایل این چند ضلعی را بر می گرداند.
void setGeometry(PolygonGeom geometry)
موقعیت این چند‌ضلعی را تنظیم می‌کند.
void setHoles(LngLatVectorVector holes)
Sets the holes of the polygon.
void setPoses(LngLatVector poses)
تنظیم گره‌های تنظیم کننده این چندضلعی .
void setStyle(PolygonStyle style)
استایل این چند ضلعی را تنظیم می‌کند.
[Expand]
Inherited Methods
From class org.neshan.vectorelements.Element
From class java.lang.Object

Public Constructors

public Polygon (PolygonGeom geometry, PolygonStyle style)

Constructs a Polygon object from a geometry object and a style.

Parameters
geometry The geometry object that defines the location and holes of this polygon.
style The style that defines what this polygon looks like.

public Polygon (LngLatVector poses, PolygonStyle style)

Constructs a Polygon object from a vector of map positions and a style.

Parameters
poses The vector of map positions that defines the location of this polygon.
style The style that defines what this polygon looks like.

public Polygon (LngLatVector poses, LngLatVectorVector holes, PolygonStyle style)

با استفاده از برداری از نقاط روی نقشه، برداری از نقاط حفره‌ها و استایل مورد نظر یک شی از نوع Polygon می‌سازد.

Parameters
poses بردار موقعیت‌های نقشه که موقعیت این چندضعلی را مشخص می‌کند
holes بردار حفره‌ها که موقعیت حفره‌های این چندضعلی را مشخص می‌کند
style استایلی که به چندضعلی اعمال می‌شود

Public Methods

public synchronized void delete ()

public String getClassName ()

نام اصلی کلاس این شی را برمی‌گرداند. این متد در SDK کاربرد داخلی دارد.

Returns
  • نام کلاس این شی

public PolygonGeom getGeometry ()

شی geometry موقعیت مکانی این المان برداری را بر می‌گرداند.

Returns
  • شی geometry این المان برداری

public LngLatVectorVector getHoles ()

Returns the holes of the polygon.

Returns
  • The list of holes of the polygon.

public Object getManagerObject ()

شی اتصال‌دهنده‌ی این کلاس را برمی‌گرداند. این متد در SDK کاربرد داخلی دارد.

Returns
  • شی اتصال‌دهنده اگر مقدار داشته باشد در غیر اینصورت null

public LngLatVector getPoses ()

گره‌های این چندضلعی را بر می گرداند.

Returns
  • بردار موقعیت این polygon

public PolygonStyle getStyle ()

استایل این چند ضلعی را بر می گرداند.

Returns
  • استایل چند ضلعی.

public void setGeometry (PolygonGeom geometry)

موقعیت این چند‌ضلعی را تنظیم می‌کند.

Parameters
geometry شی geometry جدید که موقعیت و حفره‌های آن را تنظیم می‌کند

public void setHoles (LngLatVectorVector holes)

Sets the holes of the polygon.

Parameters
holes The list of holes of the polygon.

public void setPoses (LngLatVector poses)

تنظیم گره‌های تنظیم کننده این چندضلعی .
با فراخوانی این متد حفره‌ها تحت تاثیر قرار نمی گیرند

Parameters
poses بردار جدید

public void setStyle (PolygonStyle style)

استایل این چند ضلعی را تنظیم می‌کند.

Parameters
style استایل جدید