وب‌سرویس‌های نشان

مــعرفی

API نقشه نشان

زیرساخت توسعه‌ی نشان با ارائه‌ی سرویس‌های مبتنی بر نقشه، با کیفیتی متمایز سعی در کمک به جامعه‌ی توسعه‌دهندگان و کسب و کارهای ایرانی دارد که در زمینه‌ی اپلیکیشن‌ها و سرویس‌های مکان‌محور فعالیت می‌کنند.

سرویس‌هایی که در زیرساخت توسعه‌ی نقشه‌ی نشان ارائه می‌گردند عبارتند از:

کدهای خطای استاندارد

با فراخوانی وب‌سرویس‌های نشان در صورت وجود اشکال ممکن است، خطاهای زیر ممکن است در خروجی برای شما ارسال گردند. شناسایی و مدیریت این خطاها می‌تواند به از بروز خطاهای احتمالی در اپلیکیشن شما جلوگیری کند. این خطاها عبارتند از:

470 : CoordinateParseError

چنانچه مختصات جغرافیایی ارسالی معتبر نباشد رخ خواهد داد.

480 : KeyNotFound

در صورتی که در فراخوانی وب‌سرویس از یک Api Key نامتعبر استفاده کنید یا Api Key خود را در header ارسال نکنید رخ خواهد داد.

481 : LimitExceeded

در صورتی که تعداد فراخوانی وب‌سرویس‌ها از میزان مجازی که برای شما تعیین شده‌است عبور کند رخ خواهد داد.

482 : RateExceeded

چنانچه تعداد درخواست وب‌سرویس در دقیقه از حد مجاز عبور کند رخ خواهد داد.

483 : ApiKeyTypeError

کلید دسترسی استفاده شده با سرویس فراخوانی شده همخوانی ندارد. بایستی از کلید دسترسی مرتبط با سرویس موردنظر استفاده کنید.

484 : ApiWhiteListError

با توجه به اسکوپ تعریف‌شده برای این کلید، شما مجاز به استفاده نیستید.

485 : ApiServiceListError

سرویس فراخوانی شده با سرویس‌های تعریف‌شده برای این کلید دسترسی همخوانی ندارد.

500 : GenericError

در صورت بروز خطایی غیر از خطاهای بالا این خطا گزارش می‌شود.