وب‌سرویس‌های نشان

وب سرویس تبدیل آدرس به نقطه جغرافیایی (جئوکدینگ) / Geocoding

سرویس تبدیل آدرس به موقعیت

از سرویس تبدیل آدرس به موقعیت (Geocoding API) میتوانید برای تبدیل یک آدرس نوشتاری به یک مختصات جغرافیایی استفاده کنید.

توجه: این سرویس در حالت Beta است و بصورت مداوم در حال توسعه و بهبود می باشد.

شیوه‌ی فراخوانی:
GET:
	https://api.neshan.org/v4/geocoding?address=ADDRESS
Headers:
	Api-Key: YOUR_API_KEY
پارامترهای ورودی:
 • address: عبارت جستجو
فرمت پاسخ:
{
  "location": {
    "x": 59.58030012321334,
    "y": 36.30608816378243
  },
  "status": "OK"
}
اجزای این پاسخ بصورت زیر می‌باشند:
 • status: وضعیت کلی پاسخ را نشان میدهد.
 • location:: مختصات معادل با آدرس وارد شده را نشان میدهد که شامل اجزای زیر است
  • x: طول جغرافیایی  
  • y: عرض جغرافیایی