وب‌سرویس‌های نشان

وب‌سرویس مسیریابی

سرویس مسیریابی فروشنده دوره گرد - TSP (Traveling Salesman Problem)

این سرویس یک مشکل معروف و قدیمی بنام فروشنده دوره گرد را حل می کند. زمانیکه شخصی مانند مسئول تحویل بسته‌ها با هر وسیله نقلیه (وانت، موتور، خودروی معمولی، ...)، بیش از 1 مقصد داشته باشد، این سرویس به کمک الگوریتم هوش مصنوعی و پردازش تمام حالات ممکن، بهترین و بهینه ترین ترتیب مقاصد را به شما پیشنهاد میدهد. بعبارتی ترتیبی که مقاصد باید طی شوند پردازش نموده و به نمایش میگذارد.

شیوه‌ی فراخوانی:
GET:
	https://api.neshan.org/v3/trip?parameters
Headers:
	Api-Key: YOUR_API_KEY
پارامترهای ورودی:
 • waypoints: مختصات نقاط مورد نظر برای حل مساله فروشنده دوره گرد. این نقاط باید صورت latitude,longitude باشند که با کاما (,) از یکدیگر جدا شده‌اند. هر نقطه باید با علامت پایپ ( | ) از نقطه دیگر جدا شود.
فرمت پاسخ:
{
  "points": [
    {
      "name": "محقق امین",
      "location": [
        35.725682,
        51.49544
      ],
      "index": 0
    },
    {
      "name": "فردوسی",
      "location": [
        35.715012,
        51.499415
      ],
      "index": 1
    },
    {
      "name": "توحید",
      "location": [
        35.751292,
        51.538933
      ],
      "index": 2
    },
    {
      "name": "جلیل آباد",
      "location": [
        35.691695,
        51.391455
      ],
      "index": 3
    },
    {
      "name": "پیامبر",
      "location": [
        35.737673,
        51.321258
      ],
      "index": 4
    },
    {
      "name": "مجموعه ورزشی آزادی",
      "location": [
        35.729842,
        51.265652
      ],
      "index": 5
    }
  ]
}
اجزای این پاسخ بصورت زیر می‌باشند:
 • points: لیست نقاط ورودی که به ترتیب پاسخ مساله مرتب شده‌اند. هر نقطه شامل اطلاعات زیر است:
  • name: نام نزدیک‌ترین معبر به آن نقطه
  • location: مختصات نقطه به صورت latitude,longitude
  • index: ایندکس نقطه بر اساس جواب مساله