NTARGB


@interface NTARGB : NSObject {
 void *swigCPtr;
 BOOL swigCMemOwn;
}

این کلاس برای کار با رنگ‌ها در فرمت RGBA استفاده می‌شود.

 • برابری این شی با شی مشخص شده را بررسی می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isEqual:(id)object;

  Swift

  func isEqual(_ object: Any!) -> Bool

  Parameters

  obj

  شی‌ مورد نظر

  Return Value

  در صورتی که دو شی یکسان باشند True و در غیر اینصورت False

 • معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.

  @hide

  Declaration

  Objective-C

  - (NSUInteger)hash;

  Swift

  func hash() -> UInt

  Return Value

  معادل hash شده‌ی این شی

 • یک شی از نوع ARGB ایجاد می‌کند. رنگ این شی کاملاً سیاه است.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)init;

  Swift

  init!()
 • با استفاده از کدهای رنگ قرمز، آبی و سبز به همراه آلفا، یک شی از نوع ARGB می‌سازد.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)initWithR:(unsigned char)r
         g:(unsigned char)g
         b:(unsigned char)b
         a:(unsigned char)a;

  Swift

  init!(r: UInt8, g: UInt8, b: UInt8, a: UInt8)

  Parameters

  r

  قرمز - مقادیر مجاز بین ۰ تا ۲۵۵

  g

  سبز - مقادیر مجاز بین ۰ تا ۲۵۵

  b

  آبی - مقادیر مجاز بین ۰ تا ۲۵۵

  a

  آلفا - مقادیر مجاز بین ۰ تا ۲۵۵

 • با استفاده از یک عدد ۳۲ بیتی encode شده، یک شی از نوع ARGB می‌سازد.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)initWithColor:(int)color;

  Swift

  init!(color: Int32)
 • بررسی می‌کند که آیا مقدار دو شی رنگ با هم برابر هستند یا خیر.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isEqualInternal:(NTARGB *)color;

  Swift

  func isEqualInternal(_ color: NTARGB!) -> Bool

  Return Value

  True در صورت برابری

 • بخش قرمز رنگ را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (unsigned char)getR;

  Swift

  func getR() -> UInt8

  Return Value

  بخش قرمز - محدوده ۰ تا ۲۵۵

 • بخش سبز رنگ را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (unsigned char)getG;

  Swift

  func getG() -> UInt8

  Return Value

  بخش سبز - محدوده ۰ تا ۲۵۵

 • بخش آبی رنگ را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (unsigned char)getB;

  Swift

  func getB() -> UInt8

  Return Value

  بخش آبی - محدوده ۰ تا ۲۵۵

 • بخش آلفای رنگ را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (unsigned char)getA;

  Swift

  func getA() -> UInt8

  Return Value

  بخش آلفا - محدوده ۰ تا ۲۵۵

 • رنگ را به یک عدد 32 بیتی (فرمت ARGB) تبدیل می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (int)getARGB;

  Swift

  func getARGB() -> Int32

  Return Value

  رنگ تبدیل‌شده به عدد 32 بیتی

 • معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.

  @hide

  Declaration

  Objective-C

  - (int)hashInternal;

  Swift

  func hashInternal() -> Int32

  Return Value

  معادل hash شده‌ی این شی

 • رشته‌ی معادل شی جاری را ایجاد می‌کند. کاربرد این رشته عموماً برای logging می‌باشد.

  Declaration

  Objective-C

  - (NSString *)description;

  Swift

  func description() -> String!

  Return Value

  رشته‌ی معادل این شی

 • Undocumented

  Declaration

  Objective-C

  -(void)dealloc;