NTBaseLabelStyleCreator


@interface NTBaseLabelStyleCreator : NTBaseMarkerStyleCreator

این کلاس برای کار با استایل‌های برچسب از طریق ایجاد یک LableStyle می‌باشد.

 • یک شی از نوع BaseLabelStyleCreator می‌سازد و همه پارامترهای آن را مقادیر پیش‌فرض قرار می‌دهد.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)init;

  Swift

  init!()
 • مقدار افقی نقطه لنگرگاه برچسب را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (float)getAnchorPointX;

  Swift

  func getAnchorPointX() -> Float

  Return Value

  مقدار افقی نقطه لنگرگاه برچسب

 • مقدار افقی نقطه لنگرگاه برچسب را تنظیم می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setAnchorPointX:(float)anchorPointX;

  Swift

  func setAnchorPointX(_ anchorPointX: Float)

  Parameters

  anchorPointX

  مقدار افقی نقطه لنگرگاه برچسب. -1 یعنی سمت چپ برچسب، 0 یعنی مرکز و 1 سمت راست برچسب است. مقدار پیش‌فرض 0 است

 • مقدار عمودی نقطه لنگرگاه برچسب را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (float)getAnchorPointY;

  Swift

  func getAnchorPointY() -> Float

  Return Value

  مقدار عمودی نقطه لنگرگاه برچسب

 • مقدار عمودی نقطه لنگرگاه برچسب را تنظیم می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setAnchorPointY:(float)anchorPointY;

  Swift

  func setAnchorPointY(_ anchorPointY: Float)

  Parameters

  anchorPointY

  مقدار افقی نقطه لنگرگاه برچسب. -1 یعنی پایین برچسب، 0 یعنی مرکز و 1 بالای برچسب است. مقدار پیش‌فرض 0 است.

 • نقطه لنگرگاه برچسب را تنظیم می‌کند. مقادیر بین -1 تا 1 متغیر خواهد بود.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setAnchorPointX:(float)anchorPointX anchorPointY:(float)anchorPointY;

  Swift

  func setAnchorPointX(_ anchorPointX: Float, anchorPointY: Float)

  Parameters

  anchorPointX

  مقدار افقی نقطه لنگرگاه برچسب. -1 یعنی سمت چپ برچسب، 0 یعنی مرکز و 1 سمت راست برچسب است. مقدار پیش‌فرض 0 است.

  anchorPointY

  مقدار افقی نقطه لنگرگاه برچسب. -1 یعنی پایین برچسب، 0 یعنی مرکز و 1 بالای برچسب است. مقدار پیش‌فرض 0 است.

 • وضعیت Flip شدگی برچسب را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isFlippable;

  Swift

  func isFlippable() -> Bool

  Return Value

  اگر برچسب Flip شده باشد True و در غیر اینصورت False

 • حالت فلیپ شده برچسب را تنظیم می‌کند. اگر true باشد و جهت روی GROUND تنظیم شده باشد برچسب می‌تواند 180 درجه فلیپ شود تا بهتر جلوی دید دوربین قرار گیرد. این قابلیت می‌تواند برای اسامی خیابان‌ها و بعضی از متون مفید باشد. مقدار پیش‌فرض true است.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setFlippable:(BOOL)flippable;

  Swift

  func setFlippable(_ flippable: Bool)

  Parameters

  flippable

  حالت فلیپ شود یا نشود

 • یک استایل برچسب با پارامترهای تنظیم شده می‌سازد.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTBaseLabelStyle *)buildStyle;

  Swift

  func buildStyle() -> NTBaseLabelStyle!

  Return Value

  یک استایل برچسب

 • Undocumented

  Declaration

  Objective-C

  -(void)dealloc;