NTBaseMarkerStyleCreator


@interface NTBaseMarkerStyleCreator : NTStyleCreator

یک کلاس پایه برای کلاس‌های زیرمجموعه‌ی BaseMarkerStyleCreator می‌باشد.

 • لنگرگاه افقی مارکر را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (float)getAttachAnchorPointX;

  Swift

  func getAttachAnchorPointX() -> Float

  Return Value

  لنگرگاه افقی مارکر.

 • لنگرگاه افقی مارکر را تنظیم می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setAttachAnchorPointX:(float)attachAnchorPointX;

  Swift

  func setAttachAnchorPointX(_ attachAnchorPointX: Float)

  Parameters

  attachAnchorPointX

  لنگرگاه افقی جدید برای مارکر. -۱ به معنای سمت چپ،۰ مرکز و ۱ سمت راست می‌باشد. مقدار پیش‌فرض صفر می‌باشد.

 • لنگرگاه عمودی مارکر را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (float)getAttachAnchorPointY;

  Swift

  func getAttachAnchorPointY() -> Float

  Return Value

  لنگرگاه عمودی مارکر.

 • لنگرگاه عمودی مارکر را تنظیم می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setAttachAnchorPointY:(float)attachAnchorPointY;

  Swift

  func setAttachAnchorPointY(_ attachAnchorPointY: Float)

  Parameters

  attachAnchorPointY

  لنگرگاه جدید مارکر را تنظیم می‌کند. -۱ لنگرگاه پایین، ۰ مرکز و ۱ بالای مارکر را تنظیم می‌کند. مقدار پیش‌فرض یک می‌باشد.

 • لنگرگاه مارکر را با دریافت مقادیر لنگرگاه عمودی و افقی تنظیم می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setAttachAnchorPointX:(float)attachAnchorPointX
        attachAnchorPointY:(float)attachAnchorPointY;

  Swift

  func setAttachAnchorPointX(_ attachAnchorPointX: Float, attachAnchorPointY: Float)

  Parameters

  attachAnchorPointX

  لنگرگاه افقی جدید برای مارکر. -۱ به معنای سمت چپ،۰ مرکز و ۱ سمت راست می‌باشد. مقدار پیش‌فرض صفر می‌باشد.

  attachAnchorPointY

  لنگرگاه جدید مارکر را تنظیم می‌کند. -۱ لنگرگاه پایین، ۰ مرکز و ۱ بالای مارکر را تنظیم می‌کند. مقدار پیش‌فرض یک می‌باشد.

 • وضعیت همپوشانی مارکر را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isCausesOverlap;

  Swift

  func isCausesOverlap() -> Bool

  Return Value

  اگر مارکر دارای همپوشانی با مارکر دیگری باشد True و در غیر اینصورت False

 • وضعیت همپوشانی را تنظیم می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setCausesOverlap:(BOOL)causesOverlap;

  Swift

  func setCausesOverlap(_ causesOverlap: Bool)

  Parameters

  causesOverlap

  وضعیت جدید همپوشانی

 • وضعیت مخفی شدن یا نمایش را در هنگام همپوشانی نشان می‌دهد.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isHideIfOverlapped;

  Swift

  func isHideIfOverlapped() -> Bool

  Return Value

  اگر با قرار گرفتن یک مارکر دیگر مخفی شود True و در غیر اینصورت False

 • وضعیت مخفی شدن یا نمایش را در هنگام همپوشانی تنظیم می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setHideIfOverlapped:(BOOL)hideIfOverlapped;

  Swift

  func setHideIfOverlapped(_ hideIfOverlapped: Bool)

  Parameters

  hideIfOverlapped

  وضعیت جدید همپوشانی

 • offset افقی مارکر را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (float)getHorizontalOffset;

  Swift

  func getHorizontalOffset() -> Float

  Return Value

  وضعیت افقی مارکر.

 • offset افقی را برای مارکر برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setHorizontalOffset:(float)horizontalOffset;

  Swift

  func setHorizontalOffset(_ horizontalOffset: Float)

  Parameters

  horizontalOffset

  افست افقی جدید

 • offset عمودی مارکر را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (float)getVerticalOffset;

  Swift

  func getVerticalOffset() -> Float

  Return Value

  offset عمودی مارکر

 • offset عمودی را برای مارکر تنظیم می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setVerticalOffset:(float)verticalOffset;

  Swift

  func setVerticalOffset(_ verticalOffset: Float)

  Parameters

  verticalOffset

  offset عمودی برای مارکر

 • اولویت قرارگیری مارکر را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (int)getPlacementPriority;

  Swift

  func getPlacementPriority() -> Int32

  Return Value

  اولویت قرارگیری مارکر

 • اولویت قرارگیری مارکر را تنظیم می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setPlacementPriority:(int)placementPriority;

  Swift

  func setPlacementPriority(_ placementPriority: Int32)

  Parameters

  placementPriority

  اولویت جدید قرارگیری مارکر

 • حالت مقیاس مارکر را برمی‌گرداند

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isScaleWithDPI;

  Swift

  func isScaleWithDPI() -> Bool

  Return Value

  True اگر سایز مارکر با استفاده از نقطه در اینچ صفحه نمایش مقیاس می‌شود.

 • وضعیت مقیاس را با فلگ DPI تنظیم می‌کند

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setScaleWithDPI:(BOOL)scaleWithDPI;

  Swift

  func setScaleWithDPI(_ scaleWithDPI: Bool)

  Parameters

  scaleWithDPI

  وضعیت جدید مقیاس با فلگ DPI.

 • استایل انیمیشن ست شده را بر می گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTAnimationStyle *)getAnimationStyle;

  Swift

  func getAnimationStyle() -> NTAnimationStyle!

  Return Value

  استایل انیمیشن مقدار دهی شده را بر می‌گرداند. درصورت عدم وجود انیمیشن null بر می‌گردد.

 • استایل انیمیشن را مقدار می دهد.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setAnimationStyle:(NTAnimationStyle *)animStyle;

  Swift

  func setAnimationStyle(_ animStyle: NTAnimationStyle!)

  Parameters

  animStyle

  مقدار استایل انیمیشن جدید. برای پاک شدن انیمیشن مقدار null ‌را اارسال کنید.

 • Undocumented

  Declaration

  Objective-C

  -(void)dealloc;