NTBinArray


@interface NTBinArray : NSObject {
 void *swigCPtr;
 BOOL swigCMemOwn;
}

این کلاس برای کار با داده های باینری می‌باشد.

 • برابری این شی با شی مشخص شده را بررسی می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isEqual:(id)object;

  Swift

  func isEqual(_ object: Any!) -> Bool

  Parameters

  obj

  شی‌ مورد نظر

  Return Value

  در صورتی که دو شی یکسان باشند True و در غیر اینصورت False

 • معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.

  @hide

  Declaration

  Objective-C

  - (NSUInteger)hash;

  Swift

  func hash() -> UInt

  Return Value

  معادل hash شده‌ی این شی

 • Constructs an empty BinaryData object.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)init;

  Swift

  init!()
 • یک شی از نوع BinArray ‌را با استفاده از یک ارایه از بایت‌ها می سازد

  Declaration

  Objective-C

  - (id)initWithDataPtr:(unsigned char *)dataPtr size:(unsigned int)size;

  Swift

  init!(dataPtr: UnsafeMutablePointer<UInt8>!, size: UInt32)
 • اندازه داده را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (unsigned int)size;

  Swift

  func size() -> UInt32

  Return Value

  اندازه داده

 • Returns the data array.

  Declaration

  Objective-C

  - (unsigned char *)getData;

  Swift

  func getData() -> UnsafeMutablePointer<UInt8>!

  Return Value

  The data array.

 • رشته‌ی معادل شی جاری را ایجاد می‌کند. کاربرد این رشته عموماً برای logging می‌باشد.

  Declaration

  Objective-C

  - (NSString *)description;

  Swift

  func description() -> String!

  Return Value

  رشته‌ی معادل این شی

 • Undocumented

  Declaration

  Objective-C

  -(void)dealloc;