NTBitmap


@interface NTBitmap : NSObject {
 void *swigCPtr;
 BOOL swigCMemOwn;
}

این کلاس برای ویرایش، ذخیره‌سازی، فشرده‌‌‌سازی ، استخراج و تغییر سایز تصاویر استفاده می‌شود.

 • برابری این شی با شی مشخص شده را بررسی می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isEqual:(id)object;

  Swift

  func isEqual(_ object: Any!) -> Bool

  Parameters

  obj

  شی‌ مورد نظر

  Return Value

  در صورتی که دو شی یکسان باشند True و در غیر اینصورت False

 • معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.

  @hide

  Declaration

  Objective-C

  - (NSUInteger)hash;

  Swift

  func hash() -> UInt

  Return Value

  معادل hash شده‌ی این شی

 • طول bitmap را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (unsigned int)getWidth;

  Swift

  func getWidth() -> UInt32

  Return Value

  طول

 • ارتفاع bitmap را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (unsigned int)getHeight;

  Swift

  func getHeight() -> UInt32

  Return Value

  ارتفاع

 • یک کپی از اطلاعات یک پیکسل از تصویر را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTBinArray *)getPixelData;

  Swift

  func getPixelData() -> NTBinArray!

  Return Value

  اطلاعات باینری یک پیکسل

 • یک نسخه از تصویر تبدیل‌شده به فرمت RGBA را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTBitmap *)getRGBABitmap;

  Swift

  func getRGBA() -> NTBitmap!

  Return Value

  یک تصویر با فرمت RGBA

 • Undocumented

  Declaration

  Objective-C

  -(void)dealloc;