NTLabelStyle


@interface NTLabelStyle : NTBaseLabelStyle

استایل برای برچسب‌های متن‌دار. این کلاس حاوی تنظیماتی است که مشخص می‌کند یک برچسب متنی چطور بر روی صفحه ترسیم شود.

 • رنگ فونت را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTARGB *)getFontColor;

  Swift

  func getFontColor() -> NTARGB!

  Return Value

  رنگ فونت

 • نام فونت را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NSString *)getFontName;

  Swift

  func getFontName() -> String!

  Return Value

  نام فونت که وابسته به پلتفرم استفاده شده است

 • متن استفاده شده را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NSString *)getTextField;

  Swift

  func getTextField() -> String!

  Return Value

  متن استفاده شده

 • اندازه فونت را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (float)getFontSize;

  Swift

  func getFontSize() -> Float

  Return Value

  اندازه فونت

 • وضعیت پشتیبانی از متن چند خطی را بر می گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isBreakLines;

  Swift

  func isBreakLines() -> Bool

  Return Value

  وضعیت پشتیبانی از متن چند خطی.

 • تنظیمات مارجین را بر می گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTTextMargins *)getTextMargins;

  Swift

  func getTextMargins() -> NTTextMargins!

  Return Value

  شی تنظیمات مارجین.

 • رنگ خط دور متن را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTARGB *)getStrokeColor;

  Swift

  func getStrokeColor() -> NTARGB!

  Return Value

  رنگ خط دور متن

 • ضخامت خط دور متن را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (float)getStrokeWidth;

  Swift

  func getStrokeWidth() -> Float

  Return Value

  ضخامت خط دور متن

 • رنگ حاشیه متن را بر‌ می‌گرداند

  Declaration

  Objective-C

  - (NTARGB *)getBorderColor;

  Swift

  func getBorderColor() -> NTARGB!

  Return Value

  رنگ حاشیه متن.

 • عرض حاشیه متن را بر می‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (float)getBorderWidth;

  Swift

  func getBorderWidth() -> Float

  Return Value

  مقدار عرض حاشیه متن بر حسب dp.

 • رنگ پس زمینه متن را بر می‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTARGB *)getBackgroundColor;

  Swift

  func getBackgroundColor() -> NTARGB!

  Return Value

  رنگ پس زمینه متن.

 • Undocumented

  Declaration

  Objective-C

  -(void)dealloc;