NTLayer


@interface NTLayer : NSObject {
 void *swigCPtr;
 BOOL swigCMemOwn;
}

این کلاس پایه تمام کلاس‌های لایه نقشه می‌باشد.

 • برابری این شی با شی مشخص شده را بررسی می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isEqual:(id)object;

  Swift

  func isEqual(_ object: Any!) -> Bool

  Parameters

  obj

  شی‌ مورد نظر

  Return Value

  در صورتی که دو شی یکسان باشند True و در غیر اینصورت False

 • معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.

  @hide

  Declaration

  Objective-C

  - (NSUInteger)hash;

  Swift

  func hash() -> UInt

  Return Value

  معادل hash شده‌ی این شی

 • Returns the opacity of this layer.

  Declaration

  Objective-C

  - (float)getOpacity;

  Swift

  func getOpacity() -> Float

  Return Value

  The opacity of this layer.

 • Set the opacity of the layer.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setOpacity:(float)opacity;

  Swift

  func setOpacity(_ opacity: Float)

  Parameters

  opacity

  The opacity of the layer in range (0..1). 1.0 is the default value.

 • مشخص می‌کند آیا لایه قابل دیده شدن هست یا خیر.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isVisible;

  Swift

  func isVisible() -> Bool

  Return Value

  اگر لایه قابل دیدن باشد True و در غیر اینصورت False

 • وضعیت دیده شدن لایه را تنظیم می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setVisible:(BOOL)visible;

  Swift

  func setVisible(_ visible: Bool)

  Parameters

  visible

  وضعیت دیده شدن لایه

 • محدوده زوم که در آن لایه دیده می‌شود را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTRange *)getVisibleZoomRange;

  Swift

  func getVisibleZoomRange() -> NTRange!

  Return Value

  محدوده زوم قابل دیده شدن

 • محدوده زوم که در آن لایه دیده می‌شود را تنظیم می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setVisibleZoomRange:(NTRange *)range;

  Swift

  func setVisibleZoom(_ range: NTRange!)

  Parameters

  range

  بازه زوم

 • لایه را با استفاده از اطلاعات قبلی بازسازی می‌کند. این متد ممکن است در بعضی از تغییرات لایه فراخوانی شود.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)refresh;

  Swift

  func refresh()
 • Undocumented

  Declaration

  Objective-C

  -(void)dealloc;