NTLine


@interface NTLine : NTElement

این کلاس برای رسم خط از روی یک geometry string استفاده می‌شود.

 • با استفاده از برداری از LineGeom یک شی از نوع Line می‌سازد.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)initWithGeometry:(NTLineGeom *)geometry style:(NTLineStyle *)style;

  Swift

  init!(geometry: NTLineGeom!, style: NTLineStyle!)

  Parameters

  geometry

  شی از نوع LineGeom.

  style

  استایل خط.

 • با استفاده از برداری از LngLat که محل خط رو مشخص کرده‌اند یک شی از نوع Line می‌سازد.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)initWithPoses:(NTLngLatVector *)poses style:(NTLineStyle *)style;

  Swift

  init!(poses: NTLngLatVector!, style: NTLineStyle!)

  Parameters

  poses

  برداری از MapPosition ها

  style

  استایل خط

 • Undocumented

  Declaration

  Objective-C

  - (NTLineGeom *)getGeometry;

  Swift

  func getGeometry() -> NTLineGeom!
 • موقعیت خط را تنظیم می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setGeometry:(NTLineGeom *)geometry;

  Swift

  func setGeometry(_ geometry: NTLineGeom!)

  Parameters

  geometry

  geometry خط

 • گره‌های خط را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTLngLatVector *)getPoses;

  Swift

  func getPoses() -> NTLngLatVector!

  Return Value

  محل گره‌های خط

 • گره‌های خط را تنظیم می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setPoses:(NTLngLatVector *)poses;

  Swift

  func setPoses(_ poses: NTLngLatVector!)

  Parameters

  poses

  محل گره‌های خط

 • استایل خط را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTLineStyle *)getStyle;

  Swift

  func getStyle() -> NTLineStyle!

  Return Value

  استایل خط

 • استایل خط را تنظیم می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setStyle:(NTLineStyle *)style;

  Swift

  func setStyle(_ style: NTLineStyle!)

  Parameters

  style

  استایل خط

 • Undocumented

  Declaration

  Objective-C

  -(void)dealloc;