NTOptions


@interface NTOptions : NSObject {
 void *swigCPtr;
 BOOL swigCMemOwn;
}

کلاس تنظیمات نقشه

 • برابری این شی با شی مشخص شده را بررسی می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isEqual:(id)object;

  Swift

  func isEqual(_ object: Any!) -> Bool

  Parameters

  obj

  شی‌ مورد نظر

  Return Value

  در صورتی که دو شی یکسان باشند True و در غیر اینصورت False

 • معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.

  @hide

  Declaration

  Objective-C

  - (NSUInteger)hash;

  Swift

  func hash() -> UInt

  Return Value

  معادل hash شده‌ی این شی

 • مقدار تعداد نقاط در هر اینچ (DPI) را تنظیم می‌کند​. ​این مقدار با استفاده از پارامترهای صفحه نمایش دستگاه، ​بصورت اتومات توسط SDK هنگام ایجاد MapView محاسبه می‌گردد. در دستگاه‌هایی با رزولوشن خیلی بالا یا خیلی پایین این مقدار کمک می‌کند تا نقشه همچنان قابل خواندن باشد.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setDPI:(float)dpi;

  Swift

  func setDPI(_ dpi: Float)

  Parameters

  dpi

  تعداد نقاط در هر اینچ.

 • تعداد threadهایی که ​توسط envelope task pool مورد استفاده قرار می‌گیرد​ را تغیین می‌کند​.​ ​افزایش تعداد thread ​باعث انجام taskهای بیشتر بصورت موازی می‌گردد​ که این مساله​ ​ممکن است منجر به افزایش سرعت شود اما درعین حال ​احتمال کاهش کارایی ​نیز وجود دارد. مقدار پیش‌فرض ۱ است.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setEnvelopeThreadPoolSize:(int)poolSize;

  Swift

  func setEnvelopeThreadPoolSize(_ poolSize: Int32)

  Parameters

  poolSize

  تعداد threadها.

 • تعداد threadهایی که ​توسط tile task pool مورد استفاده قرار می‌گیرد​ را تغیین می‌کند​.​ ​افزایش تعداد thread ​باعث انجام taskهای بیشتر بصورت موازی می‌گردد​ که این مساله​ ​ممکن است منجر به افزایش سرعت شود اما درعین حال ​احتمال کاهش کارایی ​نیز وجود دارد. مقدار پیش‌فرض ۱ است.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setTileThreadPoolSize:(int)poolSize;

  Swift

  func setTileThreadPoolSize(_ poolSize: Int32)

  Parameters

  poolSize

  تعداد threadها.

 • وضعیت flag ورودی‌های کاربر را نشان می‌دهد.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isUserInput;

  Swift

  func isUserInput() -> Bool

  Return Value

  اگر ورودی از سمت کاربر مجاز ​باشد True و در غیر اینصورت False

 • ​وضعیت flag​​​ ورودی‌های کاربر را ​مشخص می‌کند​. اگر​ این flag مقدار​ false ​داشته باشد کاربر نمی‌تواند نقشه را با لمس کردن pan کند​ اما همچنان امکان pan کردن نقشه توسط کد وجود دارد.​​ ​مقدار پیش‌فرض false است.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setUserInput:(BOOL)enabled;

  Swift

  func setUserInput(_ enabled: Bool)

  Parameters

  enabled

  وضعیت جدید ورودی‌های کاربر را مشخص می‌کند.

 • بازه‌ی بزرگنمایی دوربین را مشخص می‌کند. در صورت تغییر این مقدار در حین اجرای برنامه، سطح بزرگنمایی کنونی تغییری نخواهد کرد و پس از اولین تغییر بزرگنمایی، اعمال خواهد شد. محدوده‌ی این بازه حداقل صفر و حداکثر ۲۴ می‌باشد. مقادیر خارج از این محدوده بصورت خودکار به صفر یا ۲۴ تبدیل خواهند شد.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setZoomRange:(NTRange *)zoomRange;

  Swift

  func setZoom(_ zoomRange: NTRange!)

  Parameters

  zoomRange

  بازه‌ی بزرگنمایی

 • حرکت دوربین را به bound تعیین شده محدود می‌کند. درصورت تغییر این مقدار در حین اجرای برنامه، مکان کنونی دوربین تغییری نخواهد کرد و پس از اولین تغییر مکان دوربین، اعمال خواهد شد. مقدار پیش‌فرض تمام کره زمین را در بر می‌گیرد.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setPanBounds:(NTBounds *)panBounds;

  Swift

  func setPanBounds(_ panBounds: NTBounds!)

  Parameters

  panBounds

  محدوده‌ی جدید

 • میزان انحراف نقطه‌ی فوکوس را نسبت به مرکز صفحه بر حسب پیکسل برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTViewportPosition *)getFocusPointOffset;

  Swift

  func getFocusPointOffset() -> NTViewportPosition!

  Return Value

  میزان انحراف نقطه‌ی فوکوس برحسب پیکسل

 • میزان انحراف نقطه‌ی فوکوس را تعیین می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setFocusPointOffset:(NTViewportPosition *)offset;

  Swift

  func setFocusPointOffset(_ offset: NTViewportPosition!)

  Parameters

  offset

  میزان انحراف جدید نقطه‌ی فوکوس بر حسب پیکسل

 • Undocumented

  Declaration

  Objective-C

  -(void)dealloc;