NTTile


@interface NTTile : NSObject {
 void *swigCPtr;
 BOOL swigCMemOwn;
}

این کلاس توسط لایه‌های tile استفاده می‌شود که بیان کننده یک قطعه‌ی کوچک از نقشه است که در سطوح بزرگنمایی و مختصات‌های متفاوت ایجاد می‌شود.

 • برابری این شی با شی مشخص شده را بررسی می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isEqual:(id)object;

  Swift

  func isEqual(_ object: Any!) -> Bool

  Parameters

  obj

  شی‌ مورد نظر

  Return Value

  در صورتی که دو شی یکسان باشند True و در غیر اینصورت False

 • معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.

  @hide

  Declaration

  Objective-C

  - (NSUInteger)hash;

  Swift

  func hash() -> UInt

  Return Value

  معادل hash شده‌ی این شی

 • Constructs an empty MapTile object.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)init;

  Swift

  init!()
 • با استفاده از مختصات، سطح بزرگنمایی و شماره فریم، یک شی از نوع Tile می‌سازد.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)initWithX:(int)x y:(int)y zoom:(int)zoom frameNr:(int)frameNr;

  Swift

  init!(x: Int32, y: Int32, zoom: Int32, frameNr: Int32)

  Parameters

  x

  مقدار محور افقی

  y

  مقدار محور عمودی

  zoom

  سطح بزرگنمایی

  frameNr

  شماره فریم tile

 • مقدار محور افقی tile را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (int)getX;

  Swift

  func getX() -> Int32

  Return Value

  مقدار محور افقی tile

 • مقدار محور عمودی tile را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (int)getY;

  Swift

  func getY() -> Int32

  Return Value

  مقدار محور عمودی tile

 • مقدار بزرگنمایی tile را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (int)getZoom;

  Swift

  func getZoom() -> Int32

  Return Value

  مقدار بزرگنمایی tile

 • بررسی می‌کند که آیا tile فعلی با یک tile دیگر برابر است یا خیر.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isEqualInternal:(NTTile *)tile;

  Swift

  func isEqualInternal(_ tile: NTTile!) -> Bool

  Parameters

  tile

  یک شی از توع Tile

  Return Value

  اگر برابر باشند مقدار True و در غیر اینصورت False

 • معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.

  @hide

  Declaration

  Objective-C

  - (int)hashInternal;

  Swift

  func hashInternal() -> Int32

  Return Value

  معادل hash شده‌ی این شی

 • رشته‌ی معادل شی جاری را ایجاد می‌کند. کاربرد این رشته عموماً برای logging می‌باشد.

  Declaration

  Objective-C

  - (NSString *)description;

  Swift

  func description() -> String!

  Return Value

  رشته‌ی معادل این شی

 • Undocumented

  Declaration

  Objective-C

  -(void)dealloc;