NTVariantObjectBuilder


@interface NTVariantObjectBuilder : NSObject {
 void *swigCPtr;
 BOOL swigCMemOwn;
}

کلاس کمکی برای ساخت اشیا Variant از نوع json.

 • برابری این شی با شی مشخص شده را بررسی می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isEqual:(id)object;

  Swift

  func isEqual(_ object: Any!) -> Bool

  Parameters

  obj

  شی‌ مورد نظر

  Return Value

  در صورتی که دو شی یکسان باشند True و در غیر اینصورت False

 • معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.

  @hide

  Declaration

  Objective-C

  - (NSUInteger)hash;

  Swift

  func hash() -> UInt

  Return Value

  معادل hash شده‌ی این شی

 • سازنده پیش فرض.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)init;

  Swift

  init!()
 • یک مقدار رشته‌ای را در ابجکت قرار می‌دهد.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setString:(NSString *)key str:(NSString *)str;

  Swift

  func setString(_ key: String!, str: String!)

  Parameters

  نام

  کلید.

  str

  مقدار.

 • یک مقدار بولین را در ابجکت قرار می‌دهد.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setBool:(NSString *)key val:(BOOL)val;

  Swift

  func setBool(_ key: String!, val: Bool)

  Parameters

  نام

  کلید.

  val

  مقدار.

 • یک مقدار عددی از نوع long را در ابجکت قرار می‌دهد.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setLong:(NSString *)key val:(long long)val;

  Swift

  func setLong(_ key: String!, val: Int64)

  Parameters

  نام

  کلید.

  val

  مقدار.

 • یک مقدار اعشاری را در ابجکت قرار می‌دهد.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setDouble:(NSString *)key val:(double)val;

  Swift

  func setDouble(_ key: String!, val: Double)

  Parameters

  نام

  کلید.

  val

  مقدار.

 • یک شی از نوع Variant را در ابجکت قرار می‌دهد.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setVariant:(NSString *)key var:(NTVariant *)var;

  Swift

  func setVariant(_ key: String!, `var`: NTVariant!)

  Parameters

  نام

  کلید.

  val

  مقدار.

 • با توجه به مقادیر تنظیم شده شی Variant را می‌سازد.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTVariant *)buildVariant;

  Swift

  func buildVariant() -> NTVariant!

  Return Value

  شی شاخته‌شده.

 • Undocumented

  Declaration

  Objective-C

  -(void)dealloc;