NTVectorElementLayer


@interface NTVectorElementLayer : NTVectorLayer

لایه کار با المان‌های برداری مانند خط و نقطه برای ساختن این لایه از کلاس NeshanServices ‌استفاده کنید

See

NeshanServices
 • لایه را با حذف تمام المان‌ها خالی می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)clear;

  Swift

  func clear()
 • تمام المان‌های برداری اضافه‌شده به لایه را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTElementVector *)getAll;

  Swift

  func getAll() -> NTElementVector!

  Return Value

  یک بردار شامل تمامی المان‌های برداری موجود در لایه

 • تمامی المان‌های برداری در لایه را با لیست داده شده از المان‌های برداری جایگزین می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setAll:(NTElementVector *)elements;

  Swift

  func setAll(_ elements: NTElementVector!)

  Parameters

  elements

  لیست المان‌های برداری جدید

 • یک المان برداری به لایه اضافه می‌کند. سیستم مختصات المان برداری با داده‌های موجود در لایه باید یکسان باشد.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)add:(NTElement *)element;

  Swift

  func add(_ element: NTElement!)

  Parameters

  element

  المان برداری که افزوده می‌شود

 • تعدادی المان برداری به لایه اضافه می‌کند. سیستم مختصات المان‌های برداری باید با سیستم مختصات داده‌های موجود در لایه یکسان باشد.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)addAll:(NTElementVector *)elements;

  Swift

  func addAll(_ elements: NTElementVector!)

  Parameters

  elements

  یک لیست از المان‌های برداری که باید اضافه شوند

 • یک المان برداری از لایه حذف می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)remove:(NTElement *)element;

  Swift

  func remove(_ element: NTElement!) -> Bool

  Parameters

  element

  المان برداری که باید حذف گردد

  Return Value

  اگر المان برداری در منبع موجود می‌باشد True و در غیر اینصورت False

 • چندین المان برداری از لایه حذف می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)removeAll:(NTElementVector *)elements;

  Swift

  func removeAll(_ elements: NTElementVector!) -> Bool

  Parameters

  elements

  لیستی از المان‌های برداری که باید حذف شوند

  Return Value

  اگر تمام المان‌های برداری لیست‌شده حذف گردند True و در غیر اینصورت False

 • Undocumented

  Declaration

  Objective-C

  -(void)dealloc;