NTViewportBounds


@interface NTViewportBounds : NSObject {
 void *swigCPtr;
 BOOL swigCMemOwn;
}

این کلاس محدوده‌ی نقشه بر روی صفحه را با توجه به مقادیر حداقل و حدااکثر موقعیت‌های صفحه تعریف می‌کند.

 • برابری این شی با شی مشخص شده را بررسی می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isEqual:(id)object;

  Swift

  func isEqual(_ object: Any!) -> Bool

  Parameters

  obj

  شی‌ مورد نظر

  Return Value

  در صورتی که دو شی یکسان باشند True و در غیر اینصورت False

 • معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.

  @hide

  Declaration

  Objective-C

  - (NSUInteger)hash;

  Swift

  func hash() -> UInt

  Return Value

  معادل hash شده‌ی این شی

 • یک شی خالی از نوع ViewportBounds می‌سازد. حداقل و حداکثر مقدار آن به ترتیب منفی بی‌نهایت و مثبت بی‌نهایت تنظیم می‌شود.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)init;

  Swift

  init!()
 • یک شی از نوع ViewportBounds با استفاده از موقعیت‌های حداقل و حداکثر می‌سازد. اگر مقدار حداقل بزرگتر از حداکثر باشد مقادیر آنها جابجا خواهند شد.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)initWithMin:(NTViewportPosition *)min max:(NTViewportPosition *)max;

  Swift

  init!(min: NTViewportPosition!, max: NTViewportPosition!)

  Parameters

  min

  موقعیت حداقل

  max

  موقعیت حداکثر

 • نقطه‌ی مرکز صفحه‌ی جاری را محاسبه و برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTViewportPosition *)getCenter;

  Swift

  func getCenter() -> NTViewportPosition!

  Return Value

  مرکز bound

 • عرض این bound را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (float)getWidth;

  Swift

  func getWidth() -> Float

  Return Value

  عرض bound

 • ارتفاع این bound را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (float)getHeight;

  Swift

  func getHeight() -> Float

  Return Value

  ارتفاع bound

 • حداقل اندازه‌ی صفحه را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTViewportPosition *)getMin;

  Swift

  func getMin() -> NTViewportPosition!

  Return Value

  حداقل مقدار bound

 • حداکثر اندازه‌ی صفحه را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTViewportPosition *)getMax;

  Swift

  func getMax() -> NTViewportPosition!

  Return Value

  حداکثر مقدار bound

 • چک می‌کند آیا یک نقطه از صفحه داخل این bound قرار می‌گیرد یا خیر.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)containsPos:(NTViewportPosition *)pos;

  Swift

  func containsPos(_ pos: NTViewportPosition!) -> Bool

  Parameters

  pos

  یک نقطه از صفحه

  Return Value

  اگر نقطه داخل bound قرار بگیرد True و در غیر اینصورت False

 • Checks for equality between this and another screen bounds object.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isEqualInternal:(NTViewportBounds *)ScreenBounds;

  Swift

  func isEqualInternal(_ ScreenBounds: NTViewportBounds!) -> Bool

  Parameters

  ScreenBounds

  The other screen bounds object.

  Return Value

  True if equal.

 • معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.

  @hide

  Declaration

  Objective-C

  - (int)hashInternal;

  Swift

  func hashInternal() -> Int32

  Return Value

  معادل hash شده‌ی این شی

 • رشته‌ی معادل شی جاری را ایجاد می‌کند. کاربرد این رشته عموماً برای logging می‌باشد.

  Declaration

  Objective-C

  - (NSString *)description;

  Swift

  func description() -> String!

  Return Value

  رشته‌ی معادل این شی

 • Undocumented

  Declaration

  Objective-C

  -(void)dealloc;