NTViewportPosition


@interface NTViewportPosition : NSObject {
 void *swigCPtr;
 BOOL swigCMemOwn;
}

این کلاس جهت کار با نقاط بر روی صفحه استفاده می‌شود. نقاط روی صفحه توسط مقادیر x و y تعریف می‌شوند.

 • برابری این شی با شی مشخص شده را بررسی می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isEqual:(id)object;

  Swift

  func isEqual(_ object: Any!) -> Bool

  Parameters

  obj

  شی‌ مورد نظر

  Return Value

  در صورتی که دو شی یکسان باشند True و در غیر اینصورت False

 • معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.

  @hide

  Declaration

  Objective-C

  - (NSUInteger)hash;

  Swift

  func hash() -> UInt

  Return Value

  معادل hash شده‌ی این شی

 • یک شی خالی از نوع ViewportPosition می‌سازد. مقادیر پیش‌فرض صفر خواهند بود.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)init;

  Swift

  init!()
 • یک شی خالی از نوع ViewportPosition با استفاده از مقاویر x و y می‌سازد.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)initWithX:(float)x y:(float)y;

  Swift

  init!(x: Float, y: Float)

  Parameters

  x

  مقدار محور افقی

  y

  مقدار محور عمودی

 • مقدار محور افقی را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (float)getX;

  Swift

  func getX() -> Float

  Return Value

  مقدار محور افقی

 • مقدار محور عمودی را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (float)getY;

  Swift

  func getY() -> Float

  Return Value

  مقدار محور عمودی

 • Checks for equality between this and another screen position.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isEqualInternal:(NTViewportPosition *)p;

  Swift

  func isEqualInternal(_ p: NTViewportPosition!) -> Bool

  Parameters

  p

  The other screen position.

  Return Value

  True if equal.

 • معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.

  @hide

  Declaration

  Objective-C

  - (int)hashInternal;

  Swift

  func hashInternal() -> Int32

  Return Value

  معادل hash شده‌ی این شی

 • رشته‌ی معادل شی جاری را ایجاد می‌کند. کاربرد این رشته عموماً برای logging می‌باشد.

  Declaration

  Objective-C

  - (NSString *)description;

  Swift

  func description() -> String!

  Return Value

  رشته‌ی معادل این شی

 • Undocumented

  Declaration

  Objective-C

  -(void)dealloc;