public class

Range

extends Object
java.lang.Object
   ↳ org.neshan.core.Range

Class Overview

این کلاس یک بازه‌ی نیمه بسته با استفاده از مقادیر حداقل و حداکثر تعریف می‌کند.

See Also
  • http://mathworld.wolfram.com/Half-ClosedInterval.html

Summary

Public Constructors
Range()
Constructs a MapRange object.
Range(float min, float max)
با استفاده از مقادیر حداقل و حداکثر یک شی از نوع Range می‌سازد.
Public Methods
synchronized void delete()
boolean equals(Object obj)
برابری این شی با شی مشخص شده را بررسی می‌کند.
float getMax()
حداکثر مقدار بازه را برمی‌گرداند.
float getMin()
حداقل مقدار بازه را برمی‌گرداند.
int hashCode()
معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.
boolean inRange(float value)
تست می‌کند که مقدار مورد نظر در این بازه قرار دارد یا خیر.
float length()
بر اساس اختلاف حداقل و حداکثر، طول بازه را محاسبه و برمی‌گرداند.
String toString()
رشته‌ی معادل شی جاری را ایجاد می‌کند.
[Expand]
Inherited Methods
From class java.lang.Object

Public Constructors

public Range ()

Constructs a MapRange object. The minimum value will be set to positive infinity
and the maximum value to negative infinity.

public Range (float min, float max)

با استفاده از مقادیر حداقل و حداکثر یک شی از نوع Range می‌سازد.
اگر حداقل بزرگتر از حداکثر باشد مقادیر آن‌ها جابجا می‌شود.

Parameters
min حداقل مقدار
max حداکثر مقدار

Public Methods

public synchronized void delete ()

public boolean equals (Object obj)

برابری این شی با شی مشخص شده را بررسی می‌کند.

Parameters
obj شی‌ مورد نظر
Returns
  • در صورتی که دو شی یکسان باشند True و در غیر اینصورت False

public float getMax ()

حداکثر مقدار بازه را برمی‌گرداند.

Returns
  • حداکثر مقدار بازه

public float getMin ()

حداقل مقدار بازه را برمی‌گرداند.

Returns
  • حداقل مقدار بازه

public int hashCode ()

معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.

Returns
  • معادل hash شده‌ی این شی

public boolean inRange (float value)

تست می‌کند که مقدار مورد نظر در این بازه قرار دارد یا خیر.

Parameters
value مقداری که باید تست شود
Returns
  • اگر مقدار در این بازه باشد مقدار True بر می گرداند در غیر اینصورت False

public float length ()

بر اساس اختلاف حداقل و حداکثر، طول بازه را محاسبه و برمی‌گرداند.

Returns
  • طول بازه

public String toString ()

رشته‌ی معادل شی جاری را ایجاد می‌کند. کاربرد این رشته عموماً برای logging می‌باشد.

Returns
  • رشته‌ی معادل این شی