Classes

The following classes are available globally.

 • این کلاس برای کار با رنگ‌ها در فرمت RGBA استفاده می‌شود.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTARGB : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTARGB : NSObject
 • A این کلاس استایل‌های انیمیشن می سازد.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTAnimationStyle : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTAnimationStyle : NSObject
 • این کلاس یه شی از نوع AnimationStyle می سازد .

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTAnimationStyleBuilder : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTAnimationStyleBuilder : NSObject
 • یک کلاس abstract شامل متدهایی برای لیست کردن و بارگذاری asset‌ها

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTAssetPackage : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTAssetPackage : NSObject
 • یک کلاس کمکی برای مدیریت پوشه assets داخل برنامه می‌باشد.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTAssetsUtils : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTAssetsUtils : NSObject
 • این کلاس برای رسم یک المان مارکر با یک bitmap که بصورت داینامیک رسم شده‌است و می‌توان آن را روی نقشه نمایش داد، استفاده می‌شود.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTBaseLabel : NTBaseMarker

  Swift

  class NTBaseLabel : NTBaseMarker
 • این کلاس پایه المان‌هایی است که به صورت ایستاده (مارکر) در نقشه نمایش داده می‌شوند.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTBaseMarker : NTElement

  Swift

  class NTBaseMarker : NTElement
 • یک کلاس پایه برای زیرکلاس‌های BaseMarkerStyle می‌باشد.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTBaseMarkerStyle : NTStyle

  Swift

  class NTBaseMarkerStyle : NTStyle
 • این کلاس برای کار با داده های باینری می‌باشد.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTBinArray : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTBinArray : NSObject
 • این کلاس برای ویرایش، ذخیره‌سازی، فشرده‌‌‌سازی ، استخراج و تغییر سایز تصاویر استفاده می‌شود.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTBitmap : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTBitmap : NSObject
 • A helper class for loading bitmaps and converting Bitmaps to UIImages an vice versa.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTBitmapUtils : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTBitmapUtils : NSObject
 • این کلاس برای کار با bound های نقشه بوده و محدوده‌های معتبر برای مقادیرآن نیز وابسته به پروجکشن مورد استفاده نقشه می‌باشد.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTBounds : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTBounds : NSObject
 • این کلاس مربوط به اطلاعات کلیک بر روی یک ناحیه خالی از نقشه است.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTClickData : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTClickData : NSObject
 • یک کلاس پایه برای کار با المان‌های برداری (points, lines, texts, models ,…).

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTElement : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTElement : NSObject
 • Undocumented

  See more

  Declaration

  Objective-C

  @interface NTElementVector : NSObject
  {
  	/** @internal:nodoc: */
  	void *swigCPtr;
  	/** @internal:nodoc: */
  	BOOL swigCMemOwn;
  }
  /** @internal:nodoc: */
  -(void*)getCptr;
  /** @internal:nodoc: */
  -(id)initWithCptr: (void*)cptr swigOwnCObject: (BOOL)ownCObject;
  -(id)init;
  -(unsigned int)size;
  -(unsigned int)capacity;
  -(void)reserve: (unsigned int)n;
  -(BOOL)isEmpty;
  -(void)clear;
  -(void)add: (NTElement*)x;
  -(NTElement*)get: (int)i;
  -(void)set: (int)i val: (NTElement*)val;
  /**
   * Returns the raw pointer to the object. This is used internally by the SDK.
   * @return The internal pointer of the object.
   */
  /** @internal:nodoc: */
  -(long long)swigGetRawPtr;
  
  -(void)dealloc;
  
  @end

  Swift

  class NTElementVector : NSObject
 • این کلاس برای اطلاعات مربوط به کلیک بر روی المان‌های برداری استفاده می‌شود.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTElementClickData : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTElementClickData : NSObject
 • این کلاس پایه برای همه انواع geometry است.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTGeometry : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTGeometry : NSObject
 • Undocumented

  See more

  Declaration

  Objective-C

  @interface NTGeometryVector : NSObject
  {
  	/** @internal:nodoc: */
  	void *swigCPtr;
  	/** @internal:nodoc: */
  	BOOL swigCMemOwn;
  }
  /** @internal:nodoc: */
  -(void*)getCptr;
  /** @internal:nodoc: */
  -(id)initWithCptr: (void*)cptr swigOwnCObject: (BOOL)ownCObject;
  -(id)init;
  -(unsigned int)size;
  -(unsigned int)capacity;
  -(void)reserve: (unsigned int)n;
  -(BOOL)isEmpty;
  -(void)clear;
  -(void)add: (NTGeometry*)x;
  -(NTGeometry*)get: (int)i;
  -(void)set: (int)i val: (NTGeometry*)val;
  /**
   * Returns the raw pointer to the object. This is used internally by the SDK.
   * @return The internal pointer of the object.
   */
  /** @internal:nodoc: */
  -(long long)swigGetRawPtr;
  
  -(void)dealloc;
  
  @end

  Swift

  class NTGeometryVector : NSObject
 • یک المان متنی که می تواند رو نقشه نمایش داده شود.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTLabel : NTBaseLabel

  Swift

  class NTLabel : NTBaseLabel
 • Margins info for text.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTTextMargins : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTTextMargins : NSObject
 • استایل برای برچسب‌های متن‌دار. این کلاس حاوی تنظیماتی است که مشخص می‌کند یک برچسب متنی چطور بر روی صفحه ترسیم شود.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTLabelStyle : NTBaseLabelStyle

  Swift

  class NTLabelStyle : NTBaseLabelStyle
 • این کلاس پایه تمام کلاس‌های لایه نقشه می‌باشد.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTLayer : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTLayer : NSObject
 • Undocumented

  See more

  Declaration

  Objective-C

  @interface NTLayerVector : NSObject
  {
  	/** @internal:nodoc: */
  	void *swigCPtr;
  	/** @internal:nodoc: */
  	BOOL swigCMemOwn;
  }
  /** @internal:nodoc: */
  -(void*)getCptr;
  /** @internal:nodoc: */
  -(id)initWithCptr: (void*)cptr swigOwnCObject: (BOOL)ownCObject;
  -(id)init;
  -(unsigned int)size;
  -(unsigned int)capacity;
  -(void)reserve: (unsigned int)n;
  -(BOOL)isEmpty;
  -(void)clear;
  -(void)add: (NTLayer*)x;
  -(NTLayer*)get: (int)i;
  -(void)set: (int)i val: (NTLayer*)val;
  /**
   * Returns the raw pointer to the object. This is used internally by the SDK.
   * @return The internal pointer of the object.
   */
  /** @internal:nodoc: */
  -(long long)swigGetRawPtr;
  
  -(void)dealloc;
  
  @end

  Swift

  class NTLayerVector : NSObject
 • این کلاس امکان نمایش لایه‌های raster و vector ​را ​بر روی نقشه فراهم می‌کند. ترتیب اضافه شدن لایه‌ها برای المان‌های وکتوری مانند Points، Lines و Polygons مهم است. برای این گونه المان‌ها ترتیب اضافه شدن لایه، ترتیب ترسیم آنها را مشخص می‌کند. سایر المان‌ها مانند Polygon3D در محور z چیده می‌شوند و با استفاده از depth buffer ترسیم می‌گردند. برای المان‌هایی از نوع BaseMarker مانند Markers و Labels ترتیب افزوده شدن لایه مهم نیست. دلیل این مساله این است که این نوع از المان‌ها از انتها به ابتدا مرتب شده و با همان ترتیب بر روی تمام المان‌های وکتوری ترسیم می‌گردند.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTLayers : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTLayers : NSObject
 • این کلاس listener داخلی وظیفه‌ی آگاه‌سازی در مورد بروزشدن لایسنس را بر عهده دارد.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTLicenseManagerListener : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTLicenseManagerListener : NSObject
 • این کلاس برای رسم خط از روی یک geometry string استفاده می‌شود.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTLine : NTElement

  Swift

  class NTLine : NTElement
 • این کلاس برای کار با شی geometry از نوع line به کار می‌رود. یک خط با استفاده از لیستی از نقاط روی نقشه ایجاد می‌شود.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTLineGeom : NTGeometry

  Swift

  class NTLineGeom : NTGeometry
 • Undocumented

  See more

  Declaration

  Objective-C

  @interface NTLineGeomVector : NSObject
  {
  	/** @internal:nodoc: */
  	void *swigCPtr;
  	/** @internal:nodoc: */
  	BOOL swigCMemOwn;
  }
  /** @internal:nodoc: */
  -(void*)getCptr;
  /** @internal:nodoc: */
  -(id)initWithCptr: (void*)cptr swigOwnCObject: (BOOL)ownCObject;
  -(id)init;
  -(unsigned int)size;
  -(unsigned int)capacity;
  -(void)reserve: (unsigned int)n;
  -(BOOL)isEmpty;
  -(void)clear;
  -(void)add: (NTLineGeom*)x;
  -(NTLineGeom*)get: (int)i;
  -(void)set: (int)i val: (NTLineGeom*)val;
  /**
   * Returns the raw pointer to the object. This is used internally by the SDK.
   * @return The internal pointer of the object.
   */
  /** @internal:nodoc: */
  -(long long)swigGetRawPtr;
  
  -(void)dealloc;
  
  @end

  Swift

  class NTLineGeomVector : NSObject
 • این کلاس حاوی تنظیماتی است که مشخص می‌کند یک Line چطور بر روی صفحه ترسیم شود.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTLineStyle : NTStyle

  Swift

  class NTLineStyle : NTStyle
 • این کلاس موقعیت روی نقشه را با استفاده از استفاده از دو مختصات تعریف می‌کند. X و Y مختصات روی نقشه هستند. مقادیر این دو مختصات بستگی به پروجکشن نقشه دارند.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTLngLat : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTLngLat : NSObject
 • Undocumented

  See more

  Declaration

  Objective-C

  @interface NTLngLatVector : NSObject
  {
  	/** @internal:nodoc: */
  	void *swigCPtr;
  	/** @internal:nodoc: */
  	BOOL swigCMemOwn;
  }
  /** @internal:nodoc: */
  -(void*)getCptr;
  /** @internal:nodoc: */
  -(id)initWithCptr: (void*)cptr swigOwnCObject: (BOOL)ownCObject;
  -(id)init;
  -(unsigned int)size;
  -(unsigned int)capacity;
  -(void)reserve: (unsigned int)n;
  -(BOOL)isEmpty;
  -(void)clear;
  -(void)add: (NTLngLat*)x;
  -(NTLngLat*)get: (int)i;
  -(void)set: (int)i val: (NTLngLat*)val;
  /**
   * Returns the raw pointer to the object. This is used internally by the SDK.
   * @return The internal pointer of the object.
   */
  /** @internal:nodoc: */
  -(long long)swigGetRawPtr;
  
  -(void)dealloc;
  
  @end

  Swift

  class NTLngLatVector : NSObject
 • Undocumented

  See more

  Declaration

  Objective-C

  @interface NTLngLatVectorVector : NSObject
  {
  	/** @internal:nodoc: */
  	void *swigCPtr;
  	/** @internal:nodoc: */
  	BOOL swigCMemOwn;
  }
  /** @internal:nodoc: */
  -(void*)getCptr;
  /** @internal:nodoc: */
  -(id)initWithCptr: (void*)cptr swigOwnCObject: (BOOL)ownCObject;
  -(id)init;
  -(unsigned int)size;
  -(unsigned int)capacity;
  -(void)reserve: (unsigned int)n;
  -(BOOL)isEmpty;
  -(void)clear;
  -(void)add: (NTLngLatVector*)x;
  -(NTLngLatVector*)get: (int)i;
  -(void)set: (int)i val: (NTLngLatVector*)val;
  /**
   * Returns the raw pointer to the object. This is used internally by the SDK.
   * @return The internal pointer of the object.
   */
  /** @internal:nodoc: */
  -(long long)swigGetRawPtr;
  
  -(void)dealloc;
  
  @end

  Swift

  class NTLngLatVectorVector : NSObject
 • این کلاس برای لاگ عیب یابی در مورد رویدا‌های مختلف SDK بکار می‌رود.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTLog : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTLog : NSObject
 • Undocumented

  Declaration

  Objective-C

  @interface SWIGTYPE_p_neshan__BaseMapView : NSObject
  {
  	/** @internal:nodoc: */
  	void *swigCPtr;
  	/** @internal:nodoc: */
  	BOOL swigCMemOwn;
  }
  /** @internal:nodoc: */
  -(void*)getCptr;
  /** @internal:nodoc: */
  -(id)initWithCptr: (void*)cptr swigOwnCObject: (BOOL)ownCObject;
  
  @end

  Swift

  class SWIGTYPE_p_neshan__BaseMapView : NSObject
 • listener برای رویدادهایی مانند کلیک بر روی نقشه و…

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTMapEventListener : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTMapEventListener : NSObject
 • این کلاس برای رسم یک المان مارکر با یک bitmap که بصورت ایستا رسم شده‌است و می‌توان آن را روی نقشه نمایش داد. استفاده می‌شود.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTMarker : NTBaseMarker

  Swift

  class NTMarker : NTBaseMarker
 • این کلاس حاوی تنظیماتی است که مشخص می‌کند یک Marker چطور بر روی صفحه ترسیم شود.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTMarkerStyle : NTBaseMarkerStyle

  Swift

  class NTMarkerStyle : NTBaseMarkerStyle
 • کلاس اصلی و مستقل برای تمام عملیات روی نقشه و دسترسی به اجزای نقشه

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTNativeMapView : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTNativeMapView : NSObject
 • کلاس کمکی برای استفاده از سرویس‌های نشان مانند سایخت لایه‌های مختلف

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTNeshanServices : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTNeshanServices : NSObject
 • کلاس تنظیمات نقشه

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTOptions : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTOptions : NSObject
 • این کلاس برای کار با شی geometry از نوع point به کار می‌رود. یک point با استفاده یک نقطه روی نقشه ایجاد می‌شود.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTPointGeom : NTGeometry

  Swift

  class NTPointGeom : NTGeometry
 • Undocumented

  See more

  Declaration

  Objective-C

  @interface NTPointGeomVector : NSObject
  {
  	/** @internal:nodoc: */
  	void *swigCPtr;
  	/** @internal:nodoc: */
  	BOOL swigCMemOwn;
  }
  /** @internal:nodoc: */
  -(void*)getCptr;
  /** @internal:nodoc: */
  -(id)initWithCptr: (void*)cptr swigOwnCObject: (BOOL)ownCObject;
  -(id)init;
  -(unsigned int)size;
  -(unsigned int)capacity;
  -(void)reserve: (unsigned int)n;
  -(BOOL)isEmpty;
  -(void)clear;
  -(void)add: (NTPointGeom*)x;
  -(NTPointGeom*)get: (int)i;
  -(void)set: (int)i val: (NTPointGeom*)val;
  /**
   * Returns the raw pointer to the object. This is used internally by the SDK.
   * @return The internal pointer of the object.
   */
  /** @internal:nodoc: */
  -(long long)swigGetRawPtr;
  
  -(void)dealloc;
  
  @end

  Swift

  class NTPointGeomVector : NSObject
 • این کلاس برای کار با چندضلعی geometry می‌باشد.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTPolygon : NTElement

  Swift

  class NTPolygon : NTElement
 • این کلاس برای کار با شی geometry از نوع چند ضلعی به کار می‌رود. یک چند ضلعی با استفاده یک حلقه‌ی خارجی و تعدادی حلقه‌ی داخلی (اختیاری) ایجاد می‌شود.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTPolygonGeom : NTGeometry

  Swift

  class NTPolygonGeom : NTGeometry
 • Undocumented

  See more

  Declaration

  Objective-C

  @interface NTPolygonGeomVector : NSObject
  {
  	/** @internal:nodoc: */
  	void *swigCPtr;
  	/** @internal:nodoc: */
  	BOOL swigCMemOwn;
  }
  /** @internal:nodoc: */
  -(void*)getCptr;
  /** @internal:nodoc: */
  -(id)initWithCptr: (void*)cptr swigOwnCObject: (BOOL)ownCObject;
  -(id)init;
  -(unsigned int)size;
  -(unsigned int)capacity;
  -(void)reserve: (unsigned int)n;
  -(BOOL)isEmpty;
  -(void)clear;
  -(void)add: (NTPolygonGeom*)x;
  -(NTPolygonGeom*)get: (int)i;
  -(void)set: (int)i val: (NTPolygonGeom*)val;
  /**
   * Returns the raw pointer to the object. This is used internally by the SDK.
   * @return The internal pointer of the object.
   */
  /** @internal:nodoc: */
  -(long long)swigGetRawPtr;
  
  -(void)dealloc;
  
  @end

  Swift

  class NTPolygonGeomVector : NSObject
 • این کلاس حاوی تنظیماتی است که مشخص می‌کند یک Polygon چطور بر روی صفحه ترسیم شود.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTPolygonStyle : NTStyle

  Swift

  class NTPolygonStyle : NTStyle
 • این کلاس یک بازه‌ی نیمه بسته با استفاده از مقادیر حداقل و حداکثر تعریف می‌کند.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTRange : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTRange : NSObject
 • کلاس داخلی برای درخواست های رسم دوباره صفحه

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTRedrawRequestListener : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTRedrawRequestListener : NSObject
 • Undocumented

  See more

  Declaration

  Objective-C

  @interface NTStringMap : NSObject
  {
  	/** @internal:nodoc: */
  	void *swigCPtr;
  	/** @internal:nodoc: */
  	BOOL swigCMemOwn;
  }
  /** @internal:nodoc: */
  -(void*)getCptr;
  /** @internal:nodoc: */
  -(id)initWithCptr: (void*)cptr swigOwnCObject: (BOOL)ownCObject;
  -(id)init;
  -(id)initWithArg0: (NTStringMap*)arg0;
  -(unsigned int)size;
  -(BOOL)empty;
  -(void)clear;
  -(NSString*)get: (NSString*)key;
  -(void)set: (NSString*)key x: (NSString*)x;
  -(void)del: (NSString*)key;
  -(BOOL)has_key: (NSString*)key;
  -(NSString*)get_key: (unsigned int)idx;
  
  -(void)dealloc;
  
  @end

  Swift

  class NTStringMap : NSObject
 • Undocumented

  See more

  Declaration

  Objective-C

  @interface NTStringVector : NSObject
  {
  	/** @internal:nodoc: */
  	void *swigCPtr;
  	/** @internal:nodoc: */
  	BOOL swigCMemOwn;
  }
  /** @internal:nodoc: */
  -(void*)getCptr;
  /** @internal:nodoc: */
  -(id)initWithCptr: (void*)cptr swigOwnCObject: (BOOL)ownCObject;
  -(id)init;
  -(unsigned long)size;
  -(unsigned long)capacity;
  -(void)reserve: (unsigned long)n;
  -(BOOL)isEmpty;
  -(void)clear;
  -(void)add: (NSString*)x;
  -(NSString*)get: (int)i;
  -(void)set: (int)i val: (NSString*)val;
  /**
   * Returns the raw pointer to the object. This is used internally by the SDK.
   * @return The internal pointer of the object.
   */
  /** @internal:nodoc: */
  -(long long)swigGetRawPtr;
  
  -(void)dealloc;
  
  @end

  Swift

  class NTStringVector : NSObject
 • این کلاس پایه تمام استایل‌ها می‌باشد.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTStyle : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTStyle : NSObject
 • این کلاس پایه کلاس‌های استایل‌ساز می‌باشد.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTStyleCreator : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTStyleCreator : NSObject
 • این کلاس توسط لایه‌های tile استفاده می‌شود که بیان کننده یک قطعه‌ی کوچک از نقشه است که در سطوح بزرگنمایی و مختصات‌های متفاوت ایجاد می‌شود.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTTile : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTTile : NSObject
 • این کلاس پایه تمام کلاس‌های لایه از نوع Tile است.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTTileLayer : NTLayer

  Swift

  class NTTileLayer : NTLayer
  • Abstract base class for vector tile decoders.

  @hide

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTVTDecoder : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTVTDecoder : NSObject
 • این کلاس می‌تواند داده‌های ساختارمندی با فرمت JSON از جمله اشیاء و آرایه‌ها را دربرداشته باشد.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTVariant : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTVariant : NSObject
 • Undocumented

  See more

  Declaration

  Objective-C

  @interface NTVariantVector : NSObject
  {
  	/** @internal:nodoc: */
  	void *swigCPtr;
  	/** @internal:nodoc: */
  	BOOL swigCMemOwn;
  }
  /** @internal:nodoc: */
  -(void*)getCptr;
  /** @internal:nodoc: */
  -(id)initWithCptr: (void*)cptr swigOwnCObject: (BOOL)ownCObject;
  -(id)init;
  -(unsigned int)size;
  -(unsigned int)capacity;
  -(void)reserve: (unsigned int)n;
  -(BOOL)isEmpty;
  -(void)clear;
  -(void)add: (NTVariant*)x;
  -(NTVariant*)get: (int)i;
  -(void)set: (int)i val: (NTVariant*)val;
  /**
   * Returns the raw pointer to the object. This is used internally by the SDK.
   * @return The internal pointer of the object.
   */
  /** @internal:nodoc: */
  -(long long)swigGetRawPtr;
  
  -(void)dealloc;
  
  @end

  Swift

  class NTVariantVector : NSObject
 • Undocumented

  See more

  Declaration

  Objective-C

  @interface NTStringVariantMap : NSObject
  {
  	/** @internal:nodoc: */
  	void *swigCPtr;
  	/** @internal:nodoc: */
  	BOOL swigCMemOwn;
  }
  /** @internal:nodoc: */
  -(void*)getCptr;
  /** @internal:nodoc: */
  -(id)initWithCptr: (void*)cptr swigOwnCObject: (BOOL)ownCObject;
  -(id)init;
  -(id)initWithArg0: (NTStringVariantMap*)arg0;
  -(unsigned int)size;
  -(BOOL)empty;
  -(void)clear;
  -(NTVariant*)get: (NSString*)key;
  -(void)set: (NSString*)key x: (NTVariant*)x;
  -(void)del: (NSString*)key;
  -(BOOL)has_key: (NSString*)key;
  -(NSString*)get_key: (unsigned int)idx;
  /**
   * Returns the raw pointer to the object. This is used internally by the SDK.
   * @return The internal pointer of the object.
   */
  /** @internal:nodoc: */
  -(long long)swigGetRawPtr;
  
  -(void)dealloc;
  
  @end

  Swift

  class NTStringVariantMap : NSObject
 • A helper class for building variant arrays.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTVariantArrayBuilder : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTVariantArrayBuilder : NSObject
 • کلاس کمکی برای ساخت اشیا Variant از نوع json.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTVariantObjectBuilder : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTVariantObjectBuilder : NSObject
 • Listener برای رویدادهای المان‌های برداری مانند کلیک و…

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTVectorElementEventListener : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTVectorElementEventListener : NSObject
 • لایه کار با المان‌های برداری مانند خط و نقطه برای ساختن این لایه از کلاس NeshanServices ‌استفاده کنید

  See

  NeshanServices
  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTVectorElementLayer : NTVectorLayer

  Swift

  class NTVectorElementLayer : NTVectorLayer
 • این کلاس یک لایه برداری در نمای جاری می‌سازد.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTVectorLayer : NTLayer

  Swift

  class NTVectorLayer : NTLayer
 • یک لایه‌ی tile که هر tile یک bitmap می‌باشد. این کلاس بایستی همراه با data source متناظرش استفاده شود.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTVectorTileLayer : NTTileLayer

  Swift

  class NTVectorTileLayer : NTTileLayer
 • این کلاس محدوده‌ی نقشه بر روی صفحه را با توجه به مقادیر حداقل و حدااکثر موقعیت‌های صفحه تعریف می‌کند.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTViewportBounds : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTViewportBounds : NSObject
 • این کلاس جهت کار با نقاط بر روی صفحه استفاده می‌شود. نقاط روی صفحه توسط مقادیر x و y تعریف می‌شوند.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTViewportPosition : NSObject {
   void *swigCPtr;
   BOOL swigCMemOwn;
  }

  Swift

  class NTViewportPosition : NSObject
 • Undocumented

  See more

  Declaration

  Objective-C

  @interface NTViewportPositionVector : NSObject
  {
  	/** @internal:nodoc: */
  	void *swigCPtr;
  	/** @internal:nodoc: */
  	BOOL swigCMemOwn;
  }
  /** @internal:nodoc: */
  -(void*)getCptr;
  /** @internal:nodoc: */
  -(id)initWithCptr: (void*)cptr swigOwnCObject: (BOOL)ownCObject;
  -(id)init;
  -(unsigned int)size;
  -(unsigned int)capacity;
  -(void)reserve: (unsigned int)n;
  -(BOOL)isEmpty;
  -(void)clear;
  -(void)add: (NTViewportPosition*)x;
  -(NTViewportPosition*)get: (int)i;
  -(void)set: (int)i val: (NTViewportPosition*)val;
  /**
   * Returns the raw pointer to the object. This is used internally by the SDK.
   * @return The internal pointer of the object.
   */
  /** @internal:nodoc: */
  -(long long)swigGetRawPtr;
  
  -(void)dealloc;
  
  @end

  Swift

  class NTViewportPositionVector : NSObject
 • کلاس کار با asset package هایی با فرمت ZIP می‌باشد. این کلاس تنها برای فایل‌های فشرده‌ای کاربرد دارد که بصورت deflate-based فشرده شده‌اند.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTZippedAssetPackage : NTAssetPackage

  Swift

  class NTZippedAssetPackage : NTAssetPackage
 • MapView is a view class supporting map rendering and interaction.

  See more

  Declaration

  Objective-C

  
  @interface NTMapView : GLKView

  Swift

  class NTMapView : GLKView