NTElementClickData


@interface NTElementClickData : NSObject {
 void *swigCPtr;
 BOOL swigCMemOwn;
}

این کلاس برای اطلاعات مربوط به کلیک بر روی المان‌های برداری استفاده می‌شود.

 • برابری این شی با شی مشخص شده را بررسی می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isEqual:(id)object;

  Swift

  func isEqual(_ object: Any!) -> Bool

  Parameters

  obj

  شی‌ مورد نظر

  Return Value

  در صورتی که دو شی یکسان باشند True و در غیر اینصورت False

 • معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.

  @hide

  Declaration

  Objective-C

  - (NSUInteger)hash;

  Swift

  func hash() -> UInt

  Return Value

  معادل hash شده‌ی این شی

 • نوع کلیک را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (enum NTClickType)getClickType;

  Swift

  func getClickType() -> NTClickType

  Return Value

  نوع کلیک انجام شده

 • موقعیت کلیک را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTLngLat *)getClickPos;

  Swift

  func getClickPos() -> NTLngLat!

  Return Value

  موقعیت کلیک در سیستم مختصات پایه

 • موقعیت کلیک بر روی المانی که به موقعیت کلیک بر روی نقشه نزدیک است را برمی‌گرداند. برای نقاط دقیقا مرکز نقطه، برای خطوط نزدیک‌ترین نقطه بر روی خط، برای مارکر لنگرگاه و برای چندضلعی برابر با خروجی تابع getClickPos می‌باشد.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTLngLat *)getElementClickPos;

  Swift

  func getElementClickPos() -> NTLngLat!

  Return Value

  محل کلیک روی المان در سیستم مختصات پایه

 • المان برداری که روی آن کلیک شده را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTElement *)getVectorElement;

  Swift

  func getVectorElement() -> NTElement!

  Return Value

  المان برداری که روی آن کلیک شده است

 • لایه المان برداری که روی آن کلیک شده را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTLayer *)getLayer;

  Swift

  func getLayer() -> NTLayer!

  Return Value

  لایه المان برداری که کلیک بر روی آن انجام شده است

 • Undocumented

  Declaration

  Objective-C

  -(void)dealloc;