NTBounds


@interface NTBounds : NSObject {
 void *swigCPtr;
 BOOL swigCMemOwn;
}

این کلاس برای کار با bound های نقشه بوده و محدوده‌های معتبر برای مقادیرآن نیز وابسته به پروجکشن مورد استفاده نقشه می‌باشد.

 • برابری این شی با شی مشخص شده را بررسی می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isEqual:(id)object;

  Swift

  func isEqual(_ object: Any!) -> Bool

  Parameters

  obj

  شی‌ مورد نظر

  Return Value

  در صورتی که دو شی یکسان باشند True و در غیر اینصورت False

 • معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.

  @hide

  Declaration

  Objective-C

  - (NSUInteger)hash;

  Swift

  func hash() -> UInt

  Return Value

  معادل hash شده‌ی این شی

 • Constructs an empty MapBounds object. The coordinates of the minimum map position will be set to positive infinity and the coordinates of the maximum map position will be set to negative infinity.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)init;

  Swift

  init!()
 • با استفاده از مقادیر حداقل و حداکثر برای موقعیت نقشه، یک شی از نوع Bounds می‌سازد.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)initWithMin:(NTLngLat *)min max:(NTLngLat *)max;

  Swift

  init!(min: NTLngLat!, max: NTLngLat!)

  Parameters

  min

  حداقل مقدار موقعیت نقشه (جنوب-غرب)

  max

  حداکثر مقدار موقعیت نقشه (شمال-شرق)

 • برابری این شی را با یک شی Bounds دیگر چک می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isEqualInternal:(NTBounds *)mapBounds;

  Swift

  func isEqualInternal(_ mapBounds: NTBounds!) -> Bool

  Return Value

  اگر دو شی با هم برابر بودند True و در غیر اینصورت False

 • مرکز bound را محاسبه می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTLngLat *)getCenter;

  Swift

  func getCenter() -> NTLngLat!

  Return Value

  مرکز نقشه

 • مقدار کمینه‌ی موقعیت نقشه (جنوب غرب) را در این bound برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTLngLat *)getMin;

  Swift

  func getMin() -> NTLngLat!

  Return Value

  حداقل مقدار موقعیت نقشه (جنوب غرب)

 • مقدار بیشینه‌ی موقعیت نقشه (شمال شرق) را در این bound برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTLngLat *)getMax;

  Swift

  func getMax() -> NTLngLat!

  Return Value

  حداکثر مقدار موقعیت نقشه (شمال شرق)

 • چک می‌کند آیا نقطه‌ی مورد نظر داخل bound وجود دارد یا خیر.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)containsPos:(NTLngLat *)pos;

  Swift

  func containsPos(_ pos: NTLngLat!) -> Bool

  Parameters

  pos

  نقطه‌ی مورد نظر

  Return Value

  اگر نقطه داخل bound باشد مقدار True برمی‌گرداند و در غیر اینصورت False

 • معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.

  @hide

  Declaration

  Objective-C

  - (int)hashInternal;

  Swift

  func hashInternal() -> Int32

  Return Value

  معادل hash شده‌ی این شی

 • رشته‌ی معادل شی جاری را ایجاد می‌کند. کاربرد این رشته عموماً برای logging می‌باشد.

  Declaration

  Objective-C

  - (NSString *)description;

  Swift

  func description() -> String!

  Return Value

  رشته‌ی معادل این شی

 • Undocumented

  Declaration

  Objective-C

  -(void)dealloc;