NTMapEventListener


@interface NTMapEventListener : NSObject {
 void *swigCPtr;
 BOOL swigCMemOwn;
}

listener برای رویدادهایی مانند کلیک بر روی نقشه و…

 • یک listener که در پایان rendering نقشه و زمانی که دیگر به رفرش نیازی نیست فراخوانی می‌شود. این متد از thread گرافیک فراخوانی می‌شود و به thread اصلی کاری ندارد.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)onMapIdle;

  Swift

  func onMapIdle()
 • یک listener که در پایان rendering نقشه و زمانی که دیگر به رفرش نیازی نیست فراخوانی می‌شود. این متد از thread گرافیک فراخوانی می‌شود و به thread اصلی کاری ندارد.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)onMapIdleSwigExplicitNTMapEventListener;

  Swift

  func onMapIdleSwigExplicitNTMapEventListener()
 • یک listener که در هنگام pan کردن، rotate ،tilt و بزرگنمایی نقشه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این متد از thread های متفاوتی می‌تواند فراخوانی شود.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)onMapMoved;

  Swift

  func onMapMoved()
 • یک listener که در هنگام pan کردن، rotate ،tilt و بزرگنمایی نقشه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این متد از thread های متفاوتی می‌تواند فراخوانی شود.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)onMapMovedSwigExplicitNTMapEventListener;

  Swift

  func onMapMovedSwigExplicitNTMapEventListener()
 • یک listener که هنگامی که نقشه در وضعیت با ثبات باشد فراخوانی می‌شود. انیمیشن‌های نقشه و همچنین لمس صفحه نمایش به اتمام رسیده‌اند. این متد از thread های متفاوتی می‌تواند فراخوانی شود.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)onMapStable;

  Swift

  func onMapStable()
 • یک listener که هنگامی که نقشه در وضعیت با ثبات باشد فراخوانی می‌شود. انیمیشن‌های نقشه و همچنین لمس صفحه نمایش به اتمام رسیده‌اند. این متد از thread های متفاوتی می‌تواند فراخوانی شود.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)onMapStableSwigExplicitNTMapEventListener;

  Swift

  func onMapStableSwigExplicitNTMapEventListener()
 • یک listener که در هنگام کلیک بر روی یک ناحیه خالی از نقشه فراخوانی می‌شود. این متد از thread اصلی فراخوانی نمی‌شود

  Declaration

  Objective-C

  - (void)onMapClicked:(NTClickData *)mapClickInfo;

  Swift

  func onMapClicked(_ mapClickInfo: NTClickData!)
 • یک listener که در هنگام کلیک بر روی یک ناحیه خالی از نقشه فراخوانی می‌شود. این متد از thread اصلی فراخوانی نمی‌شود

  Declaration

  Objective-C

  - (void)onMapClickedSwigExplicitNTMapEventListener:(NTClickData *)mapClickInfo;

  Swift

  func onMapClickedSwigExplicitNTMapEventListener(_ mapClickInfo: NTClickData!)
 • Undocumented

  Declaration

  Objective-C

  -(void)setMapView: (SWIGTYPE_p_neshan__BaseMapView*)mapView;

  Swift

  func setMapView(_ mapView: SWIGTYPE_p_neshan__BaseMapView!)
 • Undocumented

  Declaration

  Objective-C

  -(id)init;

  Swift

  init!()
 • Undocumented

  Declaration

  Objective-C

  -(void)dealloc;