NTVariant


@interface NTVariant : NSObject {
 void *swigCPtr;
 BOOL swigCMemOwn;
}

این کلاس می‌تواند داده‌های ساختارمندی با فرمت JSON از جمله اشیاء و آرایه‌ها را دربرداشته باشد.

 • برابری این شی با شی مشخص شده را بررسی می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isEqual:(id)object;

  Swift

  func isEqual(_ object: Any!) -> Bool

  Parameters

  obj

  شی‌ مورد نظر

  Return Value

  در صورتی که دو شی یکسان باشند True و در غیر اینصورت False

 • معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.

  @hide

  Declaration

  Objective-C

  - (NSUInteger)hash;

  Swift

  func hash() -> UInt

  Return Value

  معادل hash شده‌ی این شی

 • یک شی null از نوع Variant می‌سازد.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)init;

  Swift

  init!()
 • از یک مقدار boolean یک شی از نوع Variant می‌سازد.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)initWithBoolVal:(BOOL)boolVal;

  Swift

  init!(boolVal: Bool)

  Parameters

  boolVal

  مقدار boolean.

 • از یک مقدار صحیح یک شی از نوع Variant می‌سازد.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)initWithLongVal:(long long)longVal;

  Swift

  init!(longVal: Int64)

  Parameters

  longVal

  مقدار صحیح.

 • از یک مقدار double یک شی از نوع Variant می سازد.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)initWithDoubleVal:(double)doubleVal;

  Swift

  init!(doubleVal: Double)

  Parameters

  doubleVal

  مقدار double.

 • از یک رشته یک شی از نوع Variant می‌سازد.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)initWithString:(NSString *)string;

  Swift

  init!(string: String!)

  Parameters

  string

  مقدار string.

 • از یک لیستی از مقادیر یک شی از نوع Variant می‌سازد.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)initWithArray:(NTVariantVector *)array;

  Swift

  init!(array: NTVariantVector!)

  Parameters

  array

  آرایه‌ی از مقادیر json

 • از یک مپ از مقادیر یک شی از نوع Variant می‌سازد.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)initWithObject:(NTStringVariantMap *)object;

  Swift

  init!(object: NTStringVariantMap!)

  Parameters

  object

  مپ مقادیر json

 • نوع این Variant را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (enum NTVariantType)getType;

  Swift

  func getType() -> NTVariantType

  Return Value

  نوع این Variant.

 • مقدار رشته متنی این Variant را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NSString *)getString;

  Swift

  func getString() -> String!

  Return Value

  مقدار رشته متنی این Variant. اگر Variant رشته متنی نباشد رشته خالی برگردانده می‌شود

 • مقدار boolean این Variant را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)getBool;

  Swift

  func getBool() -> Bool

  Return Value

  مقدار boolean این Variant.اگر Variant boolean نباشد مقدار false برگردانده می‌شود.

 • مقدار صحیح این Variant را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (long long)getLong;

  Swift

  func getLong() -> Int64

  Return Value

  مقدار صحیح این Variant.اگر Variant صحیح نمی‌باشد مقدار 0 برگردانده می‌شود.

 • معادل double این شی را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (double)getDouble;

  Swift

  func getDouble() -> Double

  Return Value

  معادل double این شی. اگر این شی صحیح است به اعشاری تبدیل می‌گردد در غیر اینصورت 0.0 برگردانده می‌شود

 • تعداد المان‌ها در آرایه را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (int)getArraySize;

  Swift

  func getArraySize() -> Int32

  Return Value

  تعداد المان‌ها در آرایه

 • المان آرایه در موقعیت مشخص‌شده را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTVariant *)getArrayElement:(int)idx;

  Swift

  func getArrayElement(_ idx: Int32) -> NTVariant!

  Parameters

  idx

  اندیس آرایه‌ی مورد نظر

  Return Value

  المان آرایه در موقعیت مشخص‌شده را برمی‌گرداند

 • تمام کلیدهای داخل شی را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTStringVector *)getObjectKeys;

  Swift

  func getObjectKeys() -> NTStringVector!

  Return Value

  لیستی از همه کلیدهای شی

 • در صورت وجود این کلید مقدار True ‌بر می‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)containsObjectKey:(NSString *)key;

  Swift

  func containsObjectKey(_ key: String!) -> Bool

  Parameters

  key

  نام کلید.

  Return Value

  اگر کلید وجود داشته باشد True ‌و در صورتی که شی از نوع آبجکت نباشید یا کلید وجود نداشته باشد False

 • شی با کلید مشخص‌شده را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTVariant *)getObjectElement:(NSString *)key;

  Swift

  func getObjectElement(_ key: String!) -> NTVariant!

  Parameters

  key

  کلید شی که باید برگردانده شود.

  Return Value

  اگر شی با کلید مشخص‌شده موجود باشد، شی Variant را برمی گرداند

 • Checks for equality between this and another value object.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isEqualInternal:(NTVariant *)var;

  Swift

  func isEqualInternal(_ `var`: NTVariant!) -> Bool

  Parameters

  var

  The other Variant object.

  Return Value

  True if equal.

 • معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.

  @hide

  Declaration

  Objective-C

  - (int)hashInternal;

  Swift

  func hashInternal() -> Int32

  Return Value

  معادل hash شده‌ی این شی

 • این شی Variant را به رشته‌ای با قالب JSON تبدیل می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NSString *)description;

  Swift

  func description() -> String!

  Return Value

  رشته‌ی JSON این شی Variant

 • Creates a Variant object from a JSON string representation.

  Warning

  Throws NSException If the string parsing fails.

  Declaration

  Objective-C

  + (NTVariant *)fromString:(NSString *)str;

  Swift

  class func fromString(_ str: String!) -> NTVariant!

  Parameters

  str

  The JSON string to use for the variant.

  Return Value

  The corresponding Variant object.

 • Undocumented

  Declaration

  Objective-C

  -(void)dealloc;