NTRange


@interface NTRange : NSObject {
 void *swigCPtr;
 BOOL swigCMemOwn;
}

این کلاس یک بازه‌ی نیمه بسته با استفاده از مقادیر حداقل و حداکثر تعریف می‌کند.

 • برابری این شی با شی مشخص شده را بررسی می‌کند.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isEqual:(id)object;

  Swift

  func isEqual(_ object: Any!) -> Bool

  Parameters

  obj

  شی‌ مورد نظر

  Return Value

  در صورتی که دو شی یکسان باشند True و در غیر اینصورت False

 • معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.

  @hide

  Declaration

  Objective-C

  - (NSUInteger)hash;

  Swift

  func hash() -> UInt

  Return Value

  معادل hash شده‌ی این شی

 • Constructs a MapRange object. The minimum value will be set to positive infinity and the maximum value to negative infinity.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)init;

  Swift

  init!()
 • با استفاده از مقادیر حداقل و حداکثر یک شی از نوع Range می‌سازد. اگر حداقل بزرگتر از حداکثر باشد مقادیر آن‌ها جابجا می‌شود.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)initWithMin:(float)min max:(float)max;

  Swift

  init!(min: Float, max: Float)

  Parameters

  min

  حداقل مقدار

  max

  حداکثر مقدار

 • حداقل مقدار بازه را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (float)getMin;

  Swift

  func getMin() -> Float

  Return Value

  حداقل مقدار بازه

 • حداکثر مقدار بازه را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (float)getMax;

  Swift

  func getMax() -> Float

  Return Value

  حداکثر مقدار بازه

 • تست می‌کند که مقدار مورد نظر در این بازه قرار دارد یا خیر.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)inRange:(float)value;

  Swift

  func inRange(_ value: Float) -> Bool

  Parameters

  value

  مقداری که باید تست شود

  Return Value

  اگر مقدار در این بازه باشد مقدار True بر می گرداند در غیر اینصورت False

 • بر اساس اختلاف حداقل و حداکثر، طول بازه را محاسبه و برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (float)length;

  Swift

  func length() -> Float

  Return Value

  طول بازه

 • بررسی می‌کند که آیا این بازه با بازه‌ی دیگری از همین نوع برابر است یا خیر.

  Declaration

  Objective-C

  - (BOOL)isEqualInternal:(NTRange *)mapRange;

  Swift

  func isEqualInternal(_ mapRange: NTRange!) -> Bool

  Return Value

  اگر مساوی باشند مقدار True و در غیر اینصورت False

 • معادل hash شده‌ی این این شی را برمی‌گرداند.

  @hide

  Declaration

  Objective-C

  - (int)hashInternal;

  Swift

  func hashInternal() -> Int32

  Return Value

  معادل hash شده‌ی این شی

 • رشته‌ی معادل شی جاری را ایجاد می‌کند. کاربرد این رشته عموماً برای logging می‌باشد.

  Declaration

  Objective-C

  - (NSString *)description;

  Swift

  func description() -> String!

  Return Value

  رشته‌ی معادل این شی

 • Undocumented

  Declaration

  Objective-C

  -(void)dealloc;