NTLineStyleCreator


@interface NTLineStyleCreator : NTStyleCreator

این کلاس یک LineStyle می‌سازد.

 • یک شی از نوع LineStyleCreator می‌سازد و تمام پارامترها را مقادیر پیش‌فرض قرار می‌دهد.

  Declaration

  Objective-C

  - (id)init;

  Swift

  init!()
 • تصویر خط را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTBitmap *)getBitmap;

  Swift

  func getBitmap() -> NTBitmap!

  Return Value

  تصویر خط

 • یک تصویر برای رسم خط را تنظیم می‌کند. این تصویر به صورت افقی کشیده می‌شود تا عرض خط را پوشش دهد و به طور عمودی در طول خط تکرار می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن default_line.png می‌باشد.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setBitmap:(NTBitmap *)bitmap;

  Swift

  func setBitmap(_ bitmap: NTBitmap!)

  Parameters

  bitmap

  یک تصویر برای رسم خط

 • عرض خط را برای تشخیص کلیک برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (float)getClickWidth;

  Swift

  func getClickWidth() -> Float

  Return Value

  عرض خط که قابل کلیک است

 • عرض خط را برای گرفتن کلیک تنظیم می‌کند. واحد بستگی به چگالی صفحه نمایش دارد (DP or DIP). اگر مقدار -1 باشد به طور خودکار محاسبه می‌شود. مقدار پیش‌فرض -1 است.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setClickWidth:(float)clickWidth;

  Swift

  func setClickWidth(_ clickWidth: Float)

  Parameters

  clickWidth

  یک سایز در مبنای dp

 • ضریب کشیدگی خط را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (float)getStretchFactor;

  Swift

  func getStretchFactor() -> Float

  Return Value

  ضریب کشیدگی خط

 • مقدار نسبی ضریب کشیدگی خط را تنظیم می‌کند. تصویر خط به طور عمودی با ضریب کشش کشیده خواهد شد و در طول خط تکرار خواهد شد. برای مثال اگر ضریب کشیدگی 2.0 باشد تصویر دو برابر ارتفاع خودش کشیده می‌شود و تعداد تکرار آن نصف می‌شود. مقدار پیش‌فرض 1.0 می‌باشد.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setStretchFactor:(float)stretchFactor;

  Swift

  func setStretchFactor(_ stretchFactor: Float)

  Parameters

  stretchFactor

  مقدار نسبی ضریب کشیدگی

 • عرض خط را برمی‌گرداند.

  Declaration

  Objective-C

  - (float)getWidth;

  Swift

  func getWidth() -> Float

  Return Value

  عرض خط در مبنای dp

 • عرض خط را در مبنای (DP or DIP) تنظیم می‌کند. مقدار پیش‌فرض 12 می‌باشد.

  Declaration

  Objective-C

  - (void)setWidth:(float)width;

  Swift

  func setWidth(_ width: Float)

  Parameters

  width

  عرض خط در مبنای dp

 • یک استایل خط با پارامترهای تنظیم شده می‌سازد.

  Declaration

  Objective-C

  - (NTLineStyle *)buildStyle;

  Swift

  func buildStyle() -> NTLineStyle!

  Return Value

  یک استایل خط

 • Undocumented

  Declaration

  Objective-C

  -(void)dealloc;